املاک تجاری

بلوار ناهارخوران( کد :63/845 )

گرگان سعادت
تجاری برای فروش
39 متر مربع
1,365,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/391 )

گرگان کاوش
تجاری برای اجاره
40 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/391 )

گرگان حافظیه
تجاری برای اجاره
40 متر مربع
10,000,000 رهن , 8,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/390 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
26 متر مربع
10,000,000 رهن , 3,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک ویلاشهر( کد :62/845 )

گرگان شهرک ویلاشهر
تجاری برای فروش
45 متر مربع
1,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :121/390 )

گرگان دادگاه انقلاب
تجاری برای اجاره
45 متر مربع
35,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :123/389 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
65 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :61/845 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
تجاری برای فروش
65 متر مربع
4,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :121/383 )

گرگان بر اصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
25 متر مربع
50,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/382 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
230 متر مربع
200,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار جرجان( کد :61/823 )

گرگان جرجان
تجاری برای فروش
232 متر مربع
3,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان کریمی( کد :63/822 )

گرگان میدان کریمی
تجاری برای فروش
58 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جرجان( کد :122/382 )

گرگان جرجان
تجاری برای اجاره
232 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

چهارراه دانش( کد :62/821 )

گرگان براصلی چهارراه دانش
تجاری برای فروش
197 متر مربع
10,835,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :121/382 )

گرگان براصلی چاله باغ
تجاری برای اجاره
64 متر مربع
50,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/820 )

گرگان حافظیه
تجاری برای فروش
30 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :62/820 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
تجاری برای فروش
130 متر مربع
9,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/820 )

گرگان پاساژ رویال
تجاری برای فروش
26 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :63/805 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
تجاری برای فروش
33 متر مربع
1,980,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :122/384 )

گرگان براصلی چاله باغ
تجاری برای اجاره
194 متر مربع
50,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/380 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
54 متر مربع
100,000,000 رهن , 21,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/380 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
105 متر مربع
150,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :122/389 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
تجاری برای اجاره
470 متر مربع
500,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/790 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
51 متر مربع
5,355,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/789 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
40 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/789 )

گرگان گرگانپارس
تجاری برای فروش
107 متر مربع
5,885,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/788 )

گرگان براصلی خیابان
تجاری برای فروش
355 متر مربع
60,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :121/389 )

گرگان محدوده پیچ صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
150 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/388 )

گرگان محدوده حافظیه
تجاری برای اجاره
205 متر مربع
1,500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ ( کد :61/786 )

گرگان چاله باغ / قدس
تجاری برای فروش
40 متر مربع
1,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :63/785 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای فروش
64 متر مربع
3,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/785 )

گرگان حافظیه
تجاری برای فروش
20 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات