املاک تجاری (مغازه)

بلوار صیاد شیرازی( کد :121/414 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
30 متر مربع
200,000,000 رهن , 2,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/413 )

گرگان بلوار ناهارخوران / بر خ اصلی
تجاری (مغازه) برای اجاره
150 متر مربع
500,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/413 )

گرگان سروش جنگل
تجاری (مغازه) برای اجاره
40 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/420 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
610 متر مربع
رهن , 80,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان مطهری( کد :121/413 )

گرگان خیابان مطهری
تجاری (مغازه) برای اجاره
200 متر مربع
100,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :63/890 )

گرگان اواسط شالیکوبی
تجاری (مغازه) برای فروش
49 متر مربع
7,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :122/412 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
90 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :121/412 )

گرگان بر اصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
130 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :62/890 )

گرگان کوی ویلا / تختی
تجاری (مغازه) برای فروش
36 متر مربع
2,340,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/421 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
60 متر مربع
رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/887 )

گرگان سازمان آب
تجاری (مغازه) برای فروش
95 متر مربع
10,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :121/416 )

گرگان گلشهر 8
تجاری (مغازه) برای اجاره
50 متر مربع
200,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/887 )

گرگان سازمان آب
تجاری (مغازه) برای فروش
180 متر مربع
19,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :63/868 )

گرگان سازمان آب
تجاری (مغازه) برای فروش
56 متر مربع
5,040,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/886 )

گرگان پاساژ سیلوانا
تجاری (مغازه) برای فروش
16 متر مربع
720,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/415 )

گرگان انبار جهاد
تجاری (مغازه) برای اجاره
60 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/886 )

گرگان حافظیه
تجاری (مغازه) برای فروش
20 متر مربع
800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان جرجان( کد :61/886 )

گرگان جرجان
تجاری (مغازه) برای فروش
232 متر مربع
3,944,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :123/420 )

گرگان بر اصلی بلوار گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
200 متر مربع
200,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خابان شهرداری( کد :63/856 )

گرگان پاساژ شیرنگی
تجاری (مغازه) برای فروش
127 متر مربع
31,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/855 )

گرگان سعادت
تجاری (مغازه) برای فروش
30 متر مربع
1,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/855 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای فروش
27 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :63/854 )

گرگان شالیکوبی
تجاری (مغازه) برای فروش
77 متر مربع
6,545,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :61/854 )

گرگان مجتمع تجاری آفتاب
تجاری (مغازه) برای فروش
33 متر مربع
990,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/853 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
تجاری (مغازه) برای فروش
110 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/410 )

گرگان سوپر سحر
تجاری (مغازه) برای اجاره
28 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :62/853 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
تجاری (مغازه) برای فروش
38 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :61/853 )

گرگان علیمحمدی
تجاری (مغازه) برای فروش
72 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :61/852 )

گرگان قبل از پیچ صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای فروش
203 متر مربع
12,180,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/406 )

گرگان انبار جهاد
تجاری (مغازه) برای اجاره
305 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/416 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
200 متر مربع
200,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/416 )

گرگان محدوده کارواش
تجاری (مغازه) برای اجاره
245 متر مربع
200,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات