املاک تجاری

بلوار ناهارخوران( کد :122/372 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
105 متر مربع
150,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/371 )

گرگان حافظیه
تجاری برای اجاره
180 متر مربع
250,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :121/372 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
تجاری برای اجاره
470 متر مربع
500,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/790 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
51 متر مربع
5,355,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/789 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
40 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/371 )

گرگان حافظیه
تجاری برای اجاره
20 متر مربع
1,400,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :123/371 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
27 متر مربع
30,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/789 )

گرگان گرگانپارس
تجاری برای فروش
107 متر مربع
5,885,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/370 )

گرگان چهارراه تابلو
تجاری برای اجاره
15 متر مربع
15,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/788 )

گرگان براصلی خیابان
تجاری برای فروش
355 متر مربع
60,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :122/370 )

گرگان محدوده پیچ صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
150 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/370 )

گرگان محدوده حافظیه
تجاری برای اجاره
205 متر مربع
500,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/369 )

گرگان سعادت
تجاری برای اجاره
20 متر مربع
5,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :121/360 )

گرگان نرسیده به میدان مازندران
تجاری برای اجاره
105 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ ( کد :61/786 )

گرگان چاله باغ / قدس
تجاری برای فروش
40 متر مربع
1,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :123/359 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
91 متر مربع
30,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :63/785 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای فروش
64 متر مربع
3,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :121/359 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
82 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/358 )

گرگان کارواش
تجاری برای اجاره
105 متر مربع
50,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/785 )

گرگان حافظیه
تجاری برای فروش
20 متر مربع
1,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :63/784 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
تجاری برای فروش
100 متر مربع
11,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/357 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
210 متر مربع
150,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/369 )

گرگان حافظیه
تجاری برای اجاره
27 متر مربع
70,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :121/369 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
176 متر مربع
200,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/368 )

گرگان کاوش
تجاری برای اجاره
250 متر مربع
100,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/368 )

گرگان کاوش
تجاری برای اجاره
405 متر مربع
300,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/368 )

گرگان انبار جهاد
تجاری برای اجاره
75 متر مربع
100,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

میدان باهنر( کد :123/367 )

گرگان میدان باهنر
تجاری برای اجاره
310 متر مربع
200,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/367 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
140 متر مربع
100,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :63/772 )

گرگان دادگاه انقلاب
تجاری برای فروش
67 متر مربع
3,685,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/367 )

گرگان بر اصلی بلوارناهارخوران
تجاری برای اجاره
230 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :62/784 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری برای فروش
137 متر مربع
2,055,000,000 تومان
مشاهده جزئیات