املاک مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا)

گرگان( کد :153/476 )

گرگان کارواش موحدی
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
945 متر مربع
8,032,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :152/476 )

گرگان گرگانپارس
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
360 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پنجم آذر( کد :153/472 )

گرگان خیابان پنجم آذر
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
300 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانجدید( کد :151/474 )

گرگان گرگانجدید
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
200 متر مربع
2,498,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان رسالت( کد :152/474 )

گرگان خیابان رسالت
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
500 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :153/474 )

گرگان حافظیه
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
480 متر مربع
50,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :153/475 )

گرگان سروش جنگل
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
900 متر مربع
49,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سرخواجه( کد :151/476 )

گرگان خیابان سرخواجه
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
343 متر مربع
9,330,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری جنوبی( کد :151/471 )

گرگان مطهری جنوبی
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
219 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بهارستان( کد :152/475 )

گرگان محدوده بلوار رسالت
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
415 متر مربع
6,465,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :151/472 )

گرگان محدوده خیابان امام خمینی
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
318 متر مربع
13,395,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :153/471 )

گرگان محدوده ویلاشهر
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
870 متر مربع
8,162,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :151/475 )

گرگان روستای زیارت
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
450 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پنجم آذر( کد :152/472 )

گرگان خیابان پنجم آذر
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
510 متر مربع
20,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان مطهری جنوبی( کد :151/463 )

گرگان خیابان مطهری
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
218 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :153/473 )

گرگان محدوده چهار راه تابلو
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
600 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :153/459 )

گرگان عدالت 88
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
125 متر مربع
575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :151/453 )

گرگان خیابان امام خمینی
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
140 متر مربع
4,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :151/473 )

گرگان محدوده چهارراه تابلو
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
1245 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :152/458 )

گرگان ناهارخوران
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
1940 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جرجان( کد :151/459 )

گرگان جرجان
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
1620 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :152/473 )

گرگان محدوده سید مسعود
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
1280 متر مربع
19,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :151/458 )

گرگان محدوده کارواش
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
5000 متر مربع
40,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :151/457 )

گرگان کوی گلسار
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
725 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

آموزشگاه جنگل( کد :152/457 )

گرگان محدوده چهارراه حمام گلستان
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
260 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :153/456 )

گرگان شالیکوبی
مجتمع مسکونی-تجاری (فروش یکجا) برای فروش
1064 متر مربع
4,788,000,000 تومان
مشاهده جزئیات