املاک زمین

گرگان _ علی آباد( کد :73/195 )

گرگان گرگان _ علی آباد
زمین برای فروش
4000 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/224 )

گرگان حافظیه
زمین برای فروش
412 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :73/223 )

گرگان روستای گلند
زمین برای فروش
4000 متر مربع
3,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :72/223 )

گرگان گرگان _ کردکوی
زمین برای فروش
3500 متر مربع
1,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :71/223 )

گرگان کمربندی
زمین برای فروش
160 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :73/222 )

گرگان کمربندی
زمین برای فروش
510 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :72/195 )

گرگان شصت کلا
زمین برای فروش
1800 متر مربع
3,060,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/295 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
388 متر مربع
8,536,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/194 )

گرگان خیابان پارتیان
زمین برای فروش
380 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای قرن آباد( کد :72/194 )

گرگان روستای قرن آباد
زمین برای فروش
15000 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

توسکستان( کد :73/193 )

گرگان توسکستان
زمین برای فروش
950 متر مربع
4,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سعدآباد( کد :71/194 )

گرگان سعدآباد
زمین برای فروش
1700 متر مربع
3,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :71/193 )

گرگان براصلی جاده گرگان _ کردکوی
زمین برای فروش
1000 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :72/192 )

گرگان براصلی کمربندی
زمین برای فروش
1 متر مربع
27,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :72/192 )

گرگان براصلی خیابان کمربندی
زمین برای فروش
2 متر مربع
18,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/129 )

گرگان روستای زیارت
زمین برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/190 )

گرگان بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
5000 متر مربع
40,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/190 )

گرگان سروش جنگل
زمین برای فروش
397 متر مربع
5,955,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

علی آباد_ گرگان( کد :73/189 )

گرگان جاده گرگان_ علی آباد
زمین برای فروش
5000 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/189 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
250 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شصت کلا( کد :73/188 )

گرگان جاده شصت کلا
زمین برای فروش
500 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

زیارت( کد :93/159 )

گرگان زیارت
زمین برای فروش
400 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شصت کلا( کد :71/189 )

گرگان شصت کلا
زمین برای فروش
250 متر مربع
250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان_آق قلا( کد :72/188 )

گرگان جاده فرودگاه
زمین برای فروش
1200 متر مربع
960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک ویلاشهر( کد :73/187 )

گرگان ویلاشهر
زمین برای فروش
234 متر مربع
1,404,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/188 )

گرگان اواخر بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
4500 متر مربع
15,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/187 )

گرگان عدالت 88
زمین برای فروش
350 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

افسران( کد :71/187 )

گرگان افسران
زمین برای فروش
5600 متر مربع
22,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :73/186 )

گرگان گرگانپارس / آذر
زمین برای فروش
514 متر مربع
25,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/186 )

گرگان عدالت 92
زمین برای فروش
344 متر مربع
9,288,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/186 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
360 متر مربع
12,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی طبیعت( کد :72/169 )

گرگان کوی طبیعت
زمین برای فروش
300 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات