املاک زمین

روستای زیارت( کد :92/159 )

گرگان روستای زیارت
زمین برای فروش
260 متر مربع
2,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :71/168 )

گرگان بر اصلی خیابان شالیکوبی
زمین برای فروش
900 متر مربع
70,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای تورنگ تپه( کد :73/167 )

گرگان روستای تورنگ تپه
زمین برای فروش
20000 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جرجان( کد :72/167 )

گرگان بلوار جرجان
زمین برای فروش
1057 متر مربع
3,171,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای مرزنکلاته( کد :71/167 )

گرگان روستای مرزنکلاته
زمین برای فروش
62000 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای گلبن( کد :73/166 )

گرگان روستای گلبن
زمین برای فروش
400 متر مربع
560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :93/160 )

گرگان شهرک پارادایز
زمین برای فروش
330 متر مربع
4,290,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/166 )

گرگان عدالت 92
زمین برای فروش
213 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن( کد :92/160 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
220 متر مربع
770,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده توشن( کد :92/160 )

گرگان جاده توشن
زمین برای فروش
1000 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :71/166 )

گرگان جاده آبشار
زمین برای فروش
350 متر مربع
1,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن( کد :91/160 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
300 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/165 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
زمین برای فروش
285 متر مربع
19,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/165 )

گرگان تپه نورالشهدا
زمین برای فروش
600 متر مربع
2,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/161 )

گرگان روستای زیارت
زمین برای فروش
230 متر مربع
1,380,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :9/161 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
1000 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/161 )

گرگان کوی استاربن
زمین برای فروش
200 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای نصرآباد( کد :71/165 )

گرگان بر جاده بین المللی
زمین برای فروش
1000 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/162 )

گرگان جاده آبشار
زمین برای فروش
235 متر مربع
1,292,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :73/154 )

گرگان اوایل شالیکوبی
زمین برای فروش
259 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :72/154 )

گرگان جاده قدیم گرگان _ کردکوی
زمین برای فروش
2250 متر مربع
6,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/154 )

گرگان عدالت 92
زمین برای فروش
273 متر مربع
3,685,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :73/153 )

گرگان زنگیان
زمین برای فروش
488 متر مربع
3,904,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای اوزینه( کد :72/153 )

گرگان روستای اوزینه
زمین برای فروش
20000 متر مربع
40,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :71/153 )

گرگان گرگانپارس / آذر
زمین برای فروش
880 متر مربع
28,160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/152 )

گرگان چشم انداز
زمین برای فروش
296 متر مربع
6,512,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/152 )

گرگان عدالت 88
زمین برای فروش
280 متر مربع
6,440,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/152 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
300 متر مربع
8,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/151 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
325 متر مربع
9,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :92/162 )

گرگان شهرک پارادایز
زمین برای فروش
760 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/151 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
644 متر مربع
5,796,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان بسیج( کد :71/151 )

گرگان میدان بسیج
زمین برای فروش
208 متر مربع
2,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات