املاک ویلا (تفریحی)

روستای زیارت( کد :91/133 )

گرگان زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
90 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :93/132 )

گرگان سرخرود
ویلا (تفریحی) برای فروش
140 متر مربع
5,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/129 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
180 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/129 )

گرگان کفترخوسه
ویلا (تفریحی) برای فروش
650 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :93/128 )

گرگان سرخرود
ویلا (تفریحی) برای فروش
135 متر مربع
4,860,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :92/128 )

سرخرود خط دریا
ویلا (تفریحی) برای فروش
185 متر مربع
7,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :92/125 )

محمود آباد محمودآباد
ویلا (تفریحی) برای فروش
240 متر مربع
7,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/125 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
135 متر مربع
1,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/124 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
160 متر مربع
3,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/121 )

گرگان روستای زیارت / گلسار
ویلا (تفریحی) برای فروش
110 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/120 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
110 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/120 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
60 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/120 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
100 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/120 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
100 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/116 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
210 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/117 )

گرگان زیارت / گلسار
ویلا (تفریحی) برای فروش
75 متر مربع
1,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/113 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای اجاره
135 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/113 )

گرگان روستای زیارت / گلسار
ویلا (تفریحی) برای اجاره
100 متر مربع
رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/132 )

گرگان گلسار
ویلا (تفریحی) برای فروش
113 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/130 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
76 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/111 )

گرگان اویل روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
135 متر مربع
1,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/110 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
100 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/126 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
550 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/126 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
350 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/106 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
120 متر مربع
2,835,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

استان مازندران( کد :93/116 )

سرخرود سرخرود
ویلا (تفریحی) برای فروش
202 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :91/119 )

گرگان شهرک پارادایز
ویلا (تفریحی) برای فروش
330 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/117 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
85 متر مربع
1,275,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/130 )

گرگان کوی استاربن
ویلا (تفریحی) برای فروش
120 متر مربع
1,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/132 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
160 متر مربع
2,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/131 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
300 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/127 )

گرگان روستای زیارت
ویلا (تفریحی) برای فروش
110 متر مربع
1,265,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
12