املاک ویلا-آپارتمان (توریستی)

مازندران( کد :92/147 )

محمود آباد فریدون کنار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
181 متر مربع
3,439,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/419 )

گرگان کوی گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
113 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :91/415 )

گرگان شهرک پارادایز
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
2000 متر مربع
26,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :91/414 )

سرخرود سرخرود
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
230 متر مربع
14,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :93/146 )

محمود آباد محمود آباد
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
150 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/146 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
50 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/146 )

گرگان کوی گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای اجاره
155 متر مربع
100,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/145 )

گرگان استاربن
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
200 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/145 )

گرگان زیارت / گاوخوسه
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
550 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/145 )

گرگان کوی گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای اجاره
155 متر مربع
150,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/144 )

گرگان کوی گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
130 متر مربع
3,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/138 )

گرگان زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
150 متر مربع
2,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/133 )

گرگان زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
90 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :93/132 )

گرگان سرخرود
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
140 متر مربع
5,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/129 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
180 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/418 )

گرگان کفترخوسه
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
650 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :92/128 )

گرگان سرخرود
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
135 متر مربع
5,670,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :93/417 )

سرخرود خط دریا
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
185 متر مربع
7,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :92/144 )

محمود آباد محمودآباد
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
240 متر مربع
7,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/144 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
160 متر مربع
4,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/138 )

گرگان روستای زیارت / گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
110 متر مربع
2,035,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/138 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
110 متر مربع
1,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/138 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
100 متر مربع
1,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/138 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
100 متر مربع
1,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/142 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
210 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/136 )

گرگان زیارت / گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
75 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/132 )

گرگان گلسار
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
113 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/130 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
76 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/142 )

گرگان اویل روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
135 متر مربع
1,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/141 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
100 متر مربع
1,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/416 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
550 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/415 )

گرگان روستای زیارت
ویلا-آپارتمان (توریستی) برای فروش
350 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
12