املاک ویلایی

خیابان دانشجو( کد :51/316 )

گرگان خیابان دانشجو
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :53/313 )

گرگان بعداز پیچ بلوار صیادشیرازی
ویلایی برای فروش
590 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :52/313 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
ویلایی برای فروش
536 متر مربع
19,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/313 )

گرگان کاوش
ویلایی برای فروش
350 متر مربع
22,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/560 )

گرگان عدالت 92
ویلایی برای اجاره
120 متر مربع
100,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :54/309 )

گرگان دخانیات
ویلایی برای فروش
385 متر مربع
26,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/309 )

گرگان دخانیات
ویلایی برای فروش
273 متر مربع
12,285,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/309 )

گرگان استرآبادی
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/309 )

گرگان استرآبادی
ویلایی برای فروش
247 متر مربع
7,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/308 )

گرگان عدالت 92
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
8,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :54/308 )

گرگان اوایل گلشهر
ویلایی برای فروش
380 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :53/308 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
ویلایی برای فروش
480 متر مربع
11,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :52/308 )

گرگان دادگاه انقلاب
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :51/308 )

گرگان بلوار جانبازان
ویلایی برای فروش
305 متر مربع
7,015,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/396 )

گرگان کوی بازرگانی
ویلایی برای اجاره
400 متر مربع
رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/395 )

گرگان محدوده تابلو
ویلایی برای اجاره
300 متر مربع
20,000,000 رهن , 15,000,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :54/306 )

گرگان شهرک مولوی
ویلایی برای فروش
336 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/409 )

گرگان محدوده سازمان آب
ویلایی برای اجاره
230 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/315 )

گرگان حافظیه
ویلایی برای فروش
470 متر مربع
18,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :102/425 )

گرگان محدوده چهارراه گلها
ویلایی برای اجاره
526 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :55/312 )

گرگان محدوده کاپری
ویلایی برای فروش
655 متر مربع
16,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ملاقاتی( کد :53/303 )

گرگان کوی ملاقاتی
ویلایی برای فروش
215 متر مربع
4,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/314 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی برای فروش
510 متر مربع
12,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/307 )

گرگان محدوده سعادت
ویلایی برای فروش
463 متر مربع
27,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :55/304 )

گرگان خیابان خیمینی / آفتاب
ویلایی برای فروش
214 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری جنوبی( کد :55/314 )

گرگان مطهری جنوبی
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
1,210,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی افسران ( کد :54/315 )

گرگان افسران 2
ویلایی برای فروش
210 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :51/305 )

گرگان شهرک رسالت
ویلایی برای فروش
325 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/303 )

گرگان کارواش
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :55/310 )

گرگان شهرک رازی
ویلایی برای فروش
500 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :52/305 )

گرگان گلشهر
ویلایی برای فروش
408 متر مربع
8,976,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :55/305 )

گرگان خیابان سرخواجه
ویلایی برای فروش
124 متر مربع
8,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
123