املاک ویلایی

بلوار جانبازان( کد :51/308 )

گرگان بلوار جانبازان
ویلایی برای فروش
305 متر مربع
7,015,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/384 )

گرگان کوی بازرگانی
ویلایی برای اجاره
400 متر مربع
رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/383 )

گرگان محدوده تابلو
ویلایی برای اجاره
300 متر مربع
20,000,000 رهن , 15,000,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/383 )

گرگان محدوده حافظیه
ویلایی برای اجاره
270 متر مربع
500,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :54/306 )

گرگان شهرک مولوی
ویلایی برای فروش
336 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/409 )

گرگان محدوده سازمان آب
ویلایی برای اجاره
230 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/303 )

گرگان حافظیه
ویلایی برای فروش
470 متر مربع
18,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :103/411 )

گرگان محدوده چهارراه گلها
ویلایی برای اجاره
526 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :55/300 )

گرگان محدوده کاپری
ویلایی برای فروش
655 متر مربع
16,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانجدید( کد :51/299 )

گرگان گرگانجدید
ویلایی برای فروش
70 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ملاقاتی( کد :53/303 )

گرگان کوی ملاقاتی
ویلایی برای فروش
215 متر مربع
4,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/301 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی برای فروش
510 متر مربع
11,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/307 )

گرگان محدوده سعادت
ویلایی برای فروش
463 متر مربع
27,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :55/304 )

گرگان خیابان خیمینی / آفتاب
ویلایی برای فروش
214 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری جنوبی( کد :51/302 )

گرگان مطهری جنوبی
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
1,210,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :55/301 )

گرگان منظریه
ویلایی برای فروش
145 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی افسران ( کد :51/303 )

گرگان افسران 2
ویلایی برای فروش
210 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :51/305 )

گرگان شهرک رسالت
ویلایی برای فروش
325 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/303 )

گرگان کارواش
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :103/413 )

گرگان گرگانپارس / خیابان مرداد
ویلایی برای اجاره
300 متر مربع
50,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :52/299 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
ویلایی برای فروش
321 متر مربع
7,383,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :55/296 )

گرگان شهرک رازی
ویلایی برای فروش
500 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :52/305 )

گرگان گلشهر
ویلایی برای فروش
408 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :55/305 )

گرگان خیابان سرخواجه
ویلایی برای فروش
124 متر مربع
8,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :54/304 )

گرگان کاوش
ویلایی برای فروش
1000 متر مربع
33,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/304 )

گرگان ناهارخوران
ویلایی برای فروش
1100 متر مربع
24,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید رجایی( کد :53/305 )

گرگان خیابان شهید رجایی / گلشن
ویلایی برای فروش
600 متر مربع
4,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :52/304 )

گرگان سرخواجه
ویلایی برای فروش
417 متر مربع
4,170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/306 )

گرگان استرآبادی
ویلایی برای فروش
410 متر مربع
12,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/307 )

گرگان محدوده میناگل
ویلایی برای فروش
2000 متر مربع
100,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/306 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی برای فروش
1888 متر مربع
94,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/298 )

گرگان میناگل
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
8,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
123