املاک آپارتمان (پیش فروش)

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/895 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
280 متر مربع
12,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/895 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
6,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/895 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
400 متر مربع
18,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/894 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
260 متر مربع
9,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/894 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
135 متر مربع
2,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :33/142 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/140 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/845 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,510,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/845 )

گرگان محدوده سازمان آب
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
132 متر مربع
2,772,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/844 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
2,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/844 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
3,145,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/140 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
2,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/836 )

گرگان کاوش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
176 متر مربع
6,160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/835 )

گرگان میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/835 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
185 متر مربع
4,070,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/833 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/833 )

گرگان شهرک رازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
220 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/813 )

گرگان اوایل بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
4,505,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/812 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
4,590,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/822 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
2,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/107 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,510,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/102 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
125 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :23/811 )

گرگان گرگانپارس / مرداد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/811 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/809 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/806 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
235 متر مربع
5,052,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/10110 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
115 متر مربع
2,415,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/10110 )

گرگان اواسط بلوارگلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
2,415,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/10110 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
1,980,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/768 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,220,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/767 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
3,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/765 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات