املاک آپارتمان (پیش فروش)

انبارجهاد ( کد :21/293 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
6,650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

انبارجهاد( کد :23/292 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
225 متر مربع
7,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88 ( کد :22/292 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :21/292 )

گرگان عدالت 90
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
285 متر مربع
15,675,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سوپر سحر( کد :23/291 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
165 متر مربع
5,775,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سوپر سحر ( کد :23/291 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
5,075,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس ( کد :22/291 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

فرهنگشهر ( کد :21/231 )

گرگان فرهنگشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
4,060,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :23/230 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
265 متر مربع
13,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88 ( کد :21/230 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88 ( کد :23/229 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چشم انداز ( کد :22/229 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
4,185,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چشم انداز ( کد :21/229 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,380,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چشم انداز ( کد :23/228 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارگلشهر ( کد :21/291 )

گرگان بلوار گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
135 متر مربع
3,780,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 99( کد :23/134 )

گرگان عدالت 99
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
260 متر مربع
14,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88( کد :32/288 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
1,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

صداوسیما( کد :23/282 )

صدا و سیما
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88 ( کد :21/282 )

عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی( کد :32/287 )

صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 86( کد :22/281 )

عدالت 86
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
350 متر مربع
22,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 103/2( کد :22/278 )

گرگان عدالت 103/2
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
315 متر مربع
15,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :33/285 )

گرگان گلشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانجدید( کد :33/297 )

گرگان گرگانجدید
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
95 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :83/290 )

گرگان شالیکوبی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
75 متر مربع
2,775,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :21/252 )

گرگان شالیکوبی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
2,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :32/284 )

گرگان کوی بازرگانی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
85 متر مربع
1,190,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی ( کد :21/228 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
380 متر مربع
16,340,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :23/227 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
250 متر مربع
6,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :22/250 )

گرگان بلوارناهارخوران
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/241 )

گرگان عدالت 88 / فردوس شمالی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
3,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/243 )

گرگان عدالت 88 / فردوس شمالی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
235 متر مربع
5,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات