املاک آپارتمان (پیش فروش)

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/1092 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
2,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/762 )

گرگان میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/761 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
158 متر مربع
3,160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/760 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
165 متر مربع
4,455,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/760 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
3,915,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1091 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/389 )

گرگان چهارراه تابلو
آپارتمان (پیش فروش) برای اجاره
100 متر مربع
60,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/760 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
250 متر مربع
12,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/759 )

گرگان کوی بروجردی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
230 متر مربع
9,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/756 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
165 متر مربع
8,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/756 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/756 )

گرگان سازمان آب
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
2,247,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/723 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
210 متر مربع
5,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/755 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
4,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/738 )

گرگان محدوده پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
154 متر مربع
4,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/750 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
245 متر مربع
11,025,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/720 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/720 )

گرگان محدوده چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/719 )

گرگان محدوده کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :102/719 )

گرگان محدوده تابلو
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
145 متر مربع
2,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1088 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
115 متر مربع
2,185,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1088 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
2,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/717 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
5,168,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/717 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/1088 )

گرگان چشم انداز
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
115 متر مربع
1,782,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1087 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
104 متر مربع
3,016,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/1087 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
115 متر مربع
2,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/716 )

گرگان قبل از پیچ صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
135 متر مربع
3,375,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/716 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
330 متر مربع
11,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :23/715 )

گرگان چاله باغ
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
1,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/715 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/715 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات