املاک تجاری (مغازه-پیش فروش )

بلوار ناهارخوران( کد :62/856 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
190 متر مربع
26,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/856 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
180 متر مربع
25,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/855 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
90 متر مربع
12,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :63/847 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
57 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید بهشتی( کد :63/875 )

گرگان خیابان شهید بهشتی
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
35 متر مربع
1,225,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :62/875 )

گرگان گرگانپارس / خیابان تیر
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
130 متر مربع
9,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/874 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
140 متر مربع
21,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/874 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
105 متر مربع
15,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/874 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
70 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :62/884 )

گرگان بر اصلی گلشهر
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
270 متر مربع
21,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/883 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
152 متر مربع
22,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/865 )

گرگان حافظیه
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
150 متر مربع
13,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/657 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
182 متر مربع
14,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات