املاک باغ

روستای توشن( کد :151/308 )

گرگان روستای توشن
باغ برای فروش
550 متر مربع
1,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ آق قلا( کد :152/308 )

گرگان محمدآباد
باغ برای فروش
5500 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :153/308 )

گرگان جاده قدیم گرگان_کردکوی
باغ برای فروش
5300 متر مربع
3,710,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جرجان( کد :151/309 )

گرگان جرجان
باغ برای فروش
90000 متر مربع
26,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده کردکوی _ بندرگز( کد :153/307 )

گرگان جاده کردکوی _ بندرگز
باغ برای فروش
2500 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جلین( کد :152/301 )

گرگان جلین
باغ برای فروش
10000 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای سیدمیران( کد :152/300 )

کردکوی سیدمیران
باغ برای فروش
1100 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک( کد :151/300 )

کردکوی شموشک سفلی
باغ برای فروش
500 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندرگز_بندرترکمن( کد :153/301 )

بندرگز جاده بندرگز _ بندرترکمن
باغ برای فروش
10000 متر مربع
9,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :151/301 )

کردکوی جاده قدیم گرگان_کردکوی
باغ برای فروش
40000 متر مربع
15,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کردکوی( کد :153/300 )

کردکوی کردکوی
باغ برای فروش
14000 متر مربع
21,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :152/299 )

گرگان اوایل جاده گرگان _ کردکوی
باغ برای فروش
10000 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده توسکستان به گرگان( کد :151/302 )

گرگان محدوده توسکستان
باغ برای فروش
5500 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان توسکستان( کد :153/283 )

گرگان محدوده توسکستان
باغ برای فروش
2000 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان کردکوی( کد :151/284 )

گرگان محدوده گرگان کردکوی
باغ برای فروش
50000 متر مربع
2,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :152/303 )

گرگان محدوده گرگان کردکوی
باغ برای فروش
30000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده توسکستان( کد :153/298 )

گرگان توسکستان
باغ برای فروش
10000 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :151/303 )

گرگان روستای نصر آباد
باغ برای فروش
4300 متر مربع
4,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :153/302 )

گرگان روستای یساقی
باغ برای فروش
50000 متر مربع
12,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی گرگان-کردکوی( کد :151/287 )

گرگان روستای بالاجاده
باغ برای فروش
20000 متر مربع
320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی گرگان-کردکوی( کد :152/304 )

گرگان کمربندی گرگان-کردکوی
باغ برای فروش
10000 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :151/288 )

گرگان چهارراه سید میران
باغ برای فروش
3000 متر مربع
330,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده کردکوی _ بندرگز( کد :151/289 )

کردکوی 5 کیلومتری کردکوی
باغ برای فروش
2500 متر مربع
450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :153/288 )

گرگان بعد از جلین
باغ برای فروش
3300 متر مربع
1,155,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :152/289 )

گرگان نرسیده به روستای کفشگیری
باغ برای فروش
3000 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :153/303 )

گرگان بعد از روستای آلوفن
باغ برای فروش
500 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک سفلی( کد :152/302 )

گرگان روستای شموشک سفلی
باغ برای فروش
1000 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :153/287 )

گرگان بعد از سه راه یساقی
باغ برای فروش
6000 متر مربع
540,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :151/304 )

گرگان محدوده روستای نصرآباد
باغ برای فروش
3 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جنگل قرن آباد( کد :72/61 )

گرگان روستای قرن آباد
باغ برای فروش
1000 متر مربع
250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات