املاک دفتر خدماتی (پیش فروش)

شالیکوبی( کد :81/244 )

گرگان دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
85 متر مربع
3,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان ولیعصر( کد :82/239 )

گرگان میدان ولیعصر
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
6,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/237 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
84 متر مربع
2,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/237 )

گنبد محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
97 متر مربع
2,910,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/231 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/231 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
80 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/252 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
2,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/249 )

گرگان گرگانپارس
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :83/251 )

گرگان تابلو
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
70 متر مربع
2,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان کاخ( کد :82/251 )

گرگان میدان کاخ
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/241 )

گرگان شالیکوبی
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/241 )

گرگان شالیکوبی
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
75 متر مربع
1,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/243 )

گرگان محدوده سه راهی گلشهر
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
85 متر مربع
2,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/245 )

گرگان شالیکوبی
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
80 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
80 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/238 )

گرگان ابتدای بلوار ناهارخوران
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
75 متر مربع
1,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات