املاک دفتر خدماتی (پیش فروش)

شالیکوبی( کد :82/231 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/231 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
80 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/228 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
2,040,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/223 )

گرگان گرگانپارس
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/222 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
95 متر مربع
2,850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/222 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
85 متر مربع
2,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :82/227 )

گرگان تابلو
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
70 متر مربع
2,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان کاخ( کد :81/226 )

گرگان میدان کاخ
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :83/212 )

گرگان شالیکوبی
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :83/212 )

گرگان شالیکوبی
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
75 متر مربع
2,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/216 )

گرگان محدوده سه راهی گلشهر
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
85 متر مربع
2,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/220 )

گرگان شالیکوبی
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/214 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/214 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/214 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
90 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/214 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
80 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/214 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
80 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/208 )

گرگان ابتدای بلوار ناهارخوران
دفتر خدماتی (پیش فروش) برای فروش
75 متر مربع
1,725,000,000 تومان
مشاهده جزئیات