املاک خدماتی(دفتر کار)

بلوار ناهارخوران( کد :81/255 )

گرگان سعادت
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
150 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :111/403 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
95 متر مربع
50,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :112/401 )

گرگان چهارراه تابلو
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
135 متر مربع
200,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/399 )

گرگان حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
70 متر مربع
50,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/248 )

محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
70 متر مربع
1,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :113/398 )

گرگان گرگانپارس / آبان
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
110 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/398 )

گرگان سازمان آب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
90 متر مربع
50,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/248 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/248 )

گرگان محدوده کارواش
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/239 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
63 متر مربع
1,260,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/399 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
80 متر مربع
100,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/237 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
69 متر مربع
1,242,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/237 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
78 متر مربع
1,170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/236 )

گرگان براصلی شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
75 متر مربع
1,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :82/236 )

گرگان اواسط بلوارگلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
98 متر مربع
3,136,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/236 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
70 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/231 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
69 متر مربع
1,173,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :113/400 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/231 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
57 متر مربع
1,026,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/253 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
90 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/391 )

گرگان کاوش
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
300 متر مربع
200,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :112/402 )

گرگان ابتدای بلوار صیادشیرازی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
350 متر مربع
200,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/372 )

گرگان محدوده سید مسعود
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
310 متر مربع
150,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/247 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
95 متر مربع
2,947,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/247 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
85 متر مربع
2,635,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/247 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
77 متر مربع
1,001,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/222 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/402 )

گرگان میناگل
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
215 متر مربع
100,000,000 رهن , 18,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/400 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
2000 متر مربع
رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/247 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
67 متر مربع
1,206,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :83/254 )

گرگان براصلی چاله باغ
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
94 متر مربع
1,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/239 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
77 متر مربع
1,771,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
123