املاک خدماتی(دفتر کار)

بلوار ناهارخوران( کد :113/419 )

گرگان حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
110 متر مربع
250,000,000 رهن , 10,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/419 )

گرگان محدوده انبار جهاد
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
50,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/419 )

گرگان کارواش
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
77 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/418 )

گرگان سازمان آب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
75 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :113/414 )

گرگان محدوده تابلو
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
85 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/414 )

گرگان پارتیان
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
300 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/266 )

گرگان اواسط خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
50 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :82/265 )

گرگان گرگانپارس / خرداد
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
85 متر مربع
2,295,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/265 )

گرگان حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
68 متر مربع
2,312,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :112/411 )

گرگان اواسط شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
60 متر مربع
30,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/261 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
353 متر مربع
19,415,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/417 )

گرگان محدوده سروش جنگل
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
82 متر مربع
30,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/417 )

گرگان محدوده استرآبادی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
230 متر مربع
رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/260 )

گرگان محدوده سازمان آب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/259 )

گرگان محدوده سازمان آب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/255 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
76 متر مربع
3,040,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/255 )

گرگان سعادت
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
150 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :112/416 )

گرگان چهارراه تابلو
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
135 متر مربع
200,000,000 رهن , 60,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/272 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
70 متر مربع
1,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :112/413 )

گرگان گرگانپارس / آبان
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
110 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/248 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/272 )

گرگان محدوده کارواش
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/264 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
63 متر مربع
1,260,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/263 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
84 متر مربع
2,688,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/263 )

گنبد محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
97 متر مربع
3,104,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/263 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
78 متر مربع
1,248,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :83/262 )

گرگان اواسط بلوارگلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
98 متر مربع
2,450,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/256 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
69 متر مربع
1,207,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :113/415 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/256 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
57 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/253 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
90 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/391 )

گرگان کاوش
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
300 متر مربع
200,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات
123