املاک خدماتی(دفتر کار)

شالیکوبی( کد :113/389 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/390 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
56 متر مربع
30,000,000 رهن , 3,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/237 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
69 متر مربع
1,242,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پنجم آذر( کد :112/389 )

گرگان اوایل خیابان پنجم آذر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
90 متر مربع
40,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/237 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
78 متر مربع
1,170,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/388 )

گرگان کارواش
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
200,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/236 )

گرگان براصلی شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
75 متر مربع
1,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :82/236 )

گرگان اواسط بلوارگلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
98 متر مربع
3,136,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/236 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
70 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید بهشتی( کد :113/382 )

گرگان بر اصلی خیابان شهید بهشتی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
116 متر مربع
رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :111/382 )

گرگان دخانیات
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
90 متر مربع
20,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/231 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
69 متر مربع
1,173,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :111/381 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/231 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
57 متر مربع
1,026,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/379 )

گرگان محدوده سوپر سحر
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
135 متر مربع
60,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/230 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
70 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/229 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
90 متر مربع
2,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/377 )

گرگان کاوش
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
300 متر مربع
200,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :111/387 )

گرگان ابتدای بلوار صیادشیرازی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
350 متر مربع
200,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/227 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/227 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
90 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/386 )

گرگان سازمان آب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
40,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/372 )

گرگان محدوده سید مسعود
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
310 متر مربع
150,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/386 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
230 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/222 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
77 متر مربع
885,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/222 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/379 )

گرگان میناگل
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
215 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/378 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
2000 متر مربع
رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/221 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
67 متر مربع
871,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :111/378 )

گرگان کوی ویلا / تختی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
350 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :82/211 )

گرگان براصلی چاله باغ
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
94 متر مربع
1,222,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد : )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
77 متر مربع
1,771,000,000 تومان
مشاهده جزئیات