املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران ( کد :102/480 )

گرگان عدالت 82
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/149 )

گرگان عدالت 82
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :22/148 )

گرگان فرهنگشهر
آپارتمان برای فروش
165 متر مربع
4,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/149 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
265 متر مربع
7,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/147 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :101/480 )

گرگان کوی دادگستری
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :103/479 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
1,300,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :82/419 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
350,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/132 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
320 متر مربع
11,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/479 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
225 متر مربع
200,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :33/216 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/216 )

گرگان عدالت 53
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :101/479 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
500,000,000 رهن , 1,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/146 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
5,425,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :22/146 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
10,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :103/478 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
217 متر مربع
1,100,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/478 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
300,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

دخانیات( کد :33/214 )

گرگان ابتدای بلوار دخانیات
آپارتمان برای فروش
108 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/214 )

گرگان دخانیات سوم
آپارتمان برای فروش
172 متر مربع
3,096,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/414 )

گرگان ابتدای دخانیات
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
70,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

استراّبادی( کد :32/215 )

گرگان ابتدای استرآبادی
آپارتمان برای فروش
91 متر مربع
1,820,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/215 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
116 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/213 )

گرگان محدوده میناگل
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/477 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :32/213 )

گرگان گرگانپارس / خیابان تیر
آپارتمان برای فروش
133 متر مربع
1,862,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/477 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
300,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات