املاک آپارتمان

بلوار گلشهر( کد :32/1092 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
107 متر مربع
2,621,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
142 متر مربع
300,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/762 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
60 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :22/762 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,675,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/559 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای اجاره
96 متر مربع
250,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/559 )

گرگان سازمان آب
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
220,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/761 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
3,610,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/761 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :103/418 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
10,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/559 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
150,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/558 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
300,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/558 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
25,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/558 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
50,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :41/392 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
83 متر مربع
1,162,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/418 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای اجاره
215 متر مربع
100,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/1091 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
104 متر مربع
1,716,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/557 )

گرگان شهرک آبیاری
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/557 )

گرگان محدوده سوپرسحر
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
5,000,000 رهن , 2,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/760 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
178 متر مربع
3,916,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/417 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
500,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/417 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/759 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :31/1091 )

گرگان پیچ ستاد
آپارتمان برای فروش
113 متر مربع
1,997,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1090 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
121 متر مربع
2,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/1090 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
67 متر مربع
783,900,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/759 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
142 متر مربع
5,964,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/758 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
320 متر مربع
16,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/758 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/758 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
144 متر مربع
2,592,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/556 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
200,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/1090 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
2,325,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :33/1089 )

گرگان بهاران
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات