املاک آپارتمان

عدالت 61 ( کد :101/521 )

گرگان عدالت 61
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
400,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 98( کد :103/520 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
1,700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

صداوسیما( کد :102/520 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
300,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 107 ( کد :101/520 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
200,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 67( کد :103/519 )

گرگان عدالت67
آپارتمان برای اجاره
230 متر مربع
500,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران( کد :102/519 )

گرگان عدالت 96
آپارتمان برای اجاره
215 متر مربع
200,000,000 رهن , 22,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران ( کد :22/300 )

گرگان ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 95 ( کد :33/300 )

گرگان عدالت 95
آپارتمان برای فروش
86 متر مربع
1,376,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 37 ( کد :13/451 )

گرگان عدالت 37
آپارتمان برای اجاره
117 متر مربع
100,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 98( کد :12/451 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
30,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

استرابادی ( کد :22/230 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88 ( کد :22/228 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 92 ( کد :11/451 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
119 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :14/450 )

گرگان بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای اجاره
123 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل( کد :103/518 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
175 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 66( کاوش) ( کد :101/516 )

گرگان عدالت 66
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 105( کد :102/518 )

گرگان عدالت 105
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
1,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 73/1( کد :12/447 )

گرگان عدالت 73/1
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
50,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر ( کد :11/447 )

گرگان بلوار گلشهر
آپارتمان برای اجاره
126 متر مربع
200,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :102/514 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
165 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :101/514 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای اجاره
127 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :103/513 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
200,000,000 رهن , 9,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 78 ( کد :14/446 )

گرگان عدالت 78
آپارتمان برای اجاره
95 متر مربع
100,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 92( کد :32/289 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
92 متر مربع
2,208,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

دخانیات( کد :31/289 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
136 متر مربع
2,992,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 88 ( کد :13/446 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
470,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :103/512 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
100,000,000 رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :22/446 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
350,000,000 رهن , 2,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 81 ( کد :22/284 )

گرگان عدالت 81
آپارتمان برای فروش
169 متر مربع
3,042,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 92( کد :21/284 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
157 متر مربع
4,239,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چهارراه گلها ( کد :31/288 )

گرگان چهارراه گلها
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
1,955,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :21/283 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات