املاک آپارتمان

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/896 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/143 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
165 متر مربع
3,630,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/765 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
13,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/896 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
362 متر مربع
17,014,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/438 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
230 متر مربع
150,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/894 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
128 متر مربع
2,304,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/864 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
154 متر مربع
2,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/142 )

گرگان بعداز پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
102 متر مربع
2,040,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/142 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
113 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/437 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
250,000,000 رهن , 8,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :33/141 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
2,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :23/893 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
116 متر مربع
1,392,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/893 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
2,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/893 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
178 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :14/398 )

گرگان کوی ویلا / تختی
آپارتمان برای اجاره
86 متر مربع
135,000,000 رهن , 2,300,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/437 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
850,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :101/437 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
300,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/436 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
270 متر مربع
500,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/892 )

گرگان کوی بروجردی
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
4,030,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/892 )

گرگان کارواش
آپارتمان برای فروش
154 متر مربع
2,926,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :32/141 )

گرگان گرگانپارس / خرداد
آپارتمان برای فروش
90 متر مربع
1,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/140 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
1,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/141 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
114 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/436 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
142 متر مربع
300,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/435 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
100,000,000 رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/435 )

گرگان محدوده سید مسعود
آپارتمان برای اجاره
195 متر مربع
200,000,000 رهن , 21,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/434 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
235 متر مربع
200,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/845 )

گرگان باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/844 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
135 متر مربع
2,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/139 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/139 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
103 متر مربع
1,751,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :102/434 )

گرگان اوایل خیابان شالیکوبی
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات