املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران( کد :23/768 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
2,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/767 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
290 متر مربع
9,570,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/767 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
170 متر مربع
2,805,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/1095 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
116 متر مربع
2,668,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/810 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
263 متر مربع
9,205,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/1095 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
66 متر مربع
858,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1094 )

گرگان محدوده دخانیات
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
2,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/766 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/766 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/766 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/1094 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
92 متر مربع
1,518,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/764 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/763 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
141 متر مربع
2,397,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پنجم آذر( کد :33/1093 )

گرگان خیابان پنجم آذر
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
1,190,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/1093 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
105 متر مربع
1,785,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/1092 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
107 متر مربع
2,621,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/762 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
60 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :22/762 )

گرگان اوایل بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,675,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/761 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
3,610,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/761 )

گرگان پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/397 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
50,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/107 )

گرگان اواخر بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
83 متر مربع
1,162,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :32/1091 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
104 متر مربع
1,716,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/760 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
178 متر مربع
3,916,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/441 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/759 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :31/1091 )

گرگان پیچ ستاد
آپارتمان برای فروش
113 متر مربع
1,997,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1090 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
121 متر مربع
2,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/1090 )

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
67 متر مربع
783,900,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/759 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
142 متر مربع
4,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/758 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
320 متر مربع
16,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/758 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات