املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران( کد :21/832 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
167 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/831 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
175 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/831 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
167 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/102 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
124 متر مربع
2,604,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :33/1023 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,012,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/819 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
226 متر مربع
6,328,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/818 )

گرگان محدوده سه راهی گلشهر
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
3,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :32/103 )

گرگان گرگانپارس / خیابان خرداد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
1,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/10109 )

گرگان پارک لادن
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
2,860,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/10109 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/107 )

گرگان جاده زیارت
آپارتمان برای فروش
280 متر مربع
4,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/10108 )

گرگان بر اصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
118 متر مربع
2,832,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید بهشتی( کد :22/803 )

گرگان خیابان نوبخت
آپارتمان برای فروش
149 متر مربع
2,309,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/10108 )

گرگان کارواش
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :33/10107 )

گرگان بلوار جانبازان
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/10107 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
123 متر مربع
2,644,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/774 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/793 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/802 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
6,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/1011 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
154 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/793 )

گرگان محدوده کارواش
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,940,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :32/1096 )

گرگان اوایل شالیکوبی
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
1,530,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/10101 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
126 متر مربع
1,764,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/1096 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/774 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/774 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/10100 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
2,304,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/771 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
142 متر مربع
3,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/1007 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
128 متر مربع
2,048,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/1098 )

گرگان محدوده سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
104 متر مربع
2,496,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/958 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای فروش
139 متر مربع
2,112,800,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/949 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
191 متر مربع
4,488,500,000 تومان
مشاهده جزئیات