املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران ( کد :102/480 )

گرگان عدالت 82
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :101/480 )

گرگان کوی دادگستری
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :14/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/419 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :103/479 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
1,300,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :82/419 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
350,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/479 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
225 متر مربع
200,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :101/479 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
500,000,000 رهن , 1,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :103/478 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
217 متر مربع
1,100,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/478 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
300,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/414 )

گرگان ابتدای دخانیات
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
70,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/477 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/477 )

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
300,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کوی صدا و سیما( کد :12/414 )

گرگان زیباشهر
آپارتمان برای اجاره
104 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/476 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
آپارتمان برای اجاره
170 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :102/476 )

گرگان محدوده کاوش
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
750,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/476 )

گرگان سعادت
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
200,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/475 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/475 )

گرگان محدوده سید مسعود
آپارتمان برای اجاره
157 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/419 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
100,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/474 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
رهن , 18,000,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/474 )

گرگان کارواش
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/470 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :103/469 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :14/418 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 4,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/469 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای اجاره
140 متر مربع
350,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/468 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
1,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :11/416 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات
123