املاک آپارتمان

کوی ععلیمحمدی

گرگان کوی علیمحمدی
آپارتمان برای فروش
185 متر مربع
3,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان صدا و سیما
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
13,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
1,870,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
263 متر مربع
9,205,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
135 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
17,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
230 متر مربع
16,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان محدوده سید مسعود
آپارتمان برای فروش
209 متر مربع
4,180,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
5,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
182 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان حافظیه
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
137 متر مربع
2,740,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
157 متر مربع
3,140,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان محدوده میناگل
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
7,350,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
148 متر مربع
3,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی

گرگان اواسط بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
240 متر مربع
9,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
195 متر مربع
2,497,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان محدوده سید مسعود
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
8,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
170 متر مربع
3,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,645,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان کوی سعادت
آپارتمان برای فروش
266 متر مربع
7,714,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات