املاک آپارتمان

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/841 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/841 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/876 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان برای فروش
230 متر مربع
16,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/839 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :101/412 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
450,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/638 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/638 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
3,565,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/139 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
167 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/139 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
175 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/139 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
167 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/205 )

گرگان استرآبادی
آپارتمان برای فروش
124 متر مربع
2,480,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :33/1023 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,012,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/128 )

گرگان محدوده سه راهی گلشهر
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/133 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
175 متر مربع
4,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :32/103 )

گرگان گرگانپارس / خیابان خرداد
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
1,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/196 )

گرگان پارک لادن
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
2,860,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/196 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/417 )

گرگان جاده زیارت
آپارتمان برای فروش
220 متر مربع
4,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/195 )

گرگان بر اصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
118 متر مربع
3,068,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید بهشتی( کد :23/109 )

گرگان خیابان نوبخت
آپارتمان برای فروش
149 متر مربع
2,235,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/195 )

گرگان کارواش
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
1,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/194 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
123 متر مربع
2,706,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/982 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/994 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
250 متر مربع
9,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/994 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
4,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/100 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
160 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/108 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
6,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/793 )

گرگان محدوده کارواش
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,940,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :33/187 )

گرگان اوایل شالیکوبی
آپارتمان برای فروش
85 متر مربع
1,530,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/982 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :23/981 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان برای فروش
148 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/980 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
142 متر مربع
3,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات