املاک آپارتمان

بلوار ناهاخوران( کد :14/437 )

گرگان ناهارخوران/ سید مسعود
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/276 )

گرگان ناهارخوران / سید مسعود
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
3,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :22/276 )

گرگان شالیکوبی/ عدالت
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :21/276 )

گرگان شهرک تالار/ آپادانا 6
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
4,025,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :23/275 )

گرگان گرگانپارس / اردیبهشت
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد : )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
380,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/227 )

گرگان میناگل
آپارتمان برای فروش
210 متر مربع
7,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :31/275 )

گرگان گلشهر
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

فرهنگشهر ( کد :21/227 )

گرگان فرهنگشهر
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
4,620,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/273 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :23/225 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
170 متر مربع
3,910,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :103/517 )

گرگان عدالت 111
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
200,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :22/225 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
282 متر مربع
8,460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :32/273 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
108 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :31/273 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
3,375,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :33/272 )

گرگان قدس ششم
آپارتمان برای فروش
109 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان ولیعصر( کد :32/272 )

گرگان شالیکوبی
آپارتمان برای فروش
77 متر مربع
1,230,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/225 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای فروش
180 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :31/272 )

گرگان عدالت 102
آپارتمان برای فروش
75 متر مربع
1,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/221 )

گرگان عدالت 102
آپارتمان برای فروش
180 متر مربع
6,840,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سروش جنگل( کد :13/455 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
95 متر مربع
200,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش جنگل ( کد :32/271 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :102/517 )

گرگان گلشهر
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/212 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
164 متر مربع
3,936,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :33/217 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :33/271 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
3,375,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/205 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
4,180,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :23/204 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان برای فروش
145 متر مربع
3,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/269 )

گرگان فرهنگشهر
آپارتمان برای فروش
106 متر مربع
3,710,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/269 )

گرگان صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهاخوران ( کد :22/204 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/204 )

گرگان عدالت 66
آپارتمان برای فروش
141 متر مربع
2,961,000,000 تومان
مشاهده جزئیات