املاک آپارتمان

بلوار ناهارخوران( کد :21/839 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
147 متر مربع
3,087,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/434 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/838 )

گرگان شهرک آبیاری
آپارتمان برای فروش
162 متر مربع
3,645,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/111 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
140 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/110 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
113 متر مربع
1,808,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/838 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
130 متر مربع
3,510,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :23/837 )

گرگان بهاران
آپارتمان برای فروش
171 متر مربع
3,163,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/837 )

گرگان کارواش
آپارتمان برای فروش
152 متر مربع
2,870,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :103/442 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
135 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/837 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
143 متر مربع
3,575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/836 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
163 متر مربع
3,260,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/836 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
155 متر مربع
4,650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :101/443 )

گرگان محدوده سیدمسعود
آپارتمان برای اجاره
183 متر مربع
450,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/110 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
93 متر مربع
1,627,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :33/109 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
117 متر مربع
1,521,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/835 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای فروش
215 متر مربع
5,375,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :23/834 )

گرگان اواسط بلوار گلشهر
آپارتمان برای فروش
143 متر مربع
2,431,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :101/442 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
350,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/109 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای فروش
126 متر مربع
2,147,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/108 )

گرگان محدوده حافظیه
آپارتمان برای فروش
129 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/834 )

گرگان سعادت
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
7,276,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/399 )

گرگان سوپر سحر
آپارتمان برای اجاره
108 متر مربع
60,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/44 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/108 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای فروش
115 متر مربع
2,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/108 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای فروش
120 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/833 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
190 متر مربع
5,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/814 )

گرگان سعادت
آپارتمان برای فروش
260 متر مربع
7,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/107 )

گرگان کوی بروجردی
آپارتمان برای فروش
108 متر مربع
2,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/813 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
200 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/813 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان برای فروش
177 متر مربع
3,894,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :31/103 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان برای فروش
72 متر مربع
936,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/812 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان برای فروش
220 متر مربع
6,160,000,000 تومان
مشاهده جزئیات