املاک آپارتمان (پیش فروش)

بلوار گلشهر( کد :33/254 )

گرگان گلشهر 8
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
1,732,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/255 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
2,275,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/255 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
2,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/255 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
1,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/256 )

گرگان کارواش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
2,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/984 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
4,320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/983 )

گرگان بر اصلی بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/998 )

گرگان اویل بلوارصیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/128 )

گرگان خیابان پارتیان
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
7,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/128 )

گرگان خیابان پارتیان
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
6,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :23/311 )

گرگان گرگان پارس / خیابان اردیبهشت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/107 )

گرگان محدوده حافظیه
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/935 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/942 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/978 )

گرگان کاوش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :32/249 )

گرگان محدوده کاوش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
3,630,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/977 )

گرگان بعداز پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
2,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :33/248 )

گرگان محدوده بعد از پیچ صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای اجاره
120 متر مربع
2,280,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/135 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,720,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/135 )

گرگان بلوار ناهارخوران
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
6,650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :21/131 )

گرگان گرگانپارس / خیابان تیر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
157 متر مربع
3,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :31/229 )

گرگان گرگانپارس / خیابان خرداد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
2,760,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :21/183 )

گرگان نبش صیاد 50
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :33/228 )

گرگان نبش صیاد 50
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
115 متر مربع
2,530,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/183 )

گرگان کاوش
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
6,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/318 )

گرگان محدوده سید مسعود
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
265 متر مربع
19,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/779 )

گرگان انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,315,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/161 )

گرگان محدوده سعادت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
245 متر مربع
13,842,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :33/227 )

گرگان قدس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
1,650,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/255 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :32/254 )

گرگان ابتدای شالیکوبی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/220 )

گرگان ناهارخوران / محدوده انبار جهاد
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
113 متر مربع
2,825,000,000 تومان
مشاهده جزئیات