املاک زمین (تجاری-مسکونی)

شهرک شهریار( کد :71/258 )

گرگان شهرک شهریار
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/257 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
630 متر مربع
37,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/257 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
201 متر مربع
5,025,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/257 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
257 متر مربع
5,140,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک بهزیستی( کد :73/256 )

گرگان شهرک بهزیستی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
900 متر مربع
12,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :71/328 )

گرگان محدوده سعادت
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
360 متر مربع
27,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای اصفهانکلاته( کد :73/327 )

گرگان روستای اصفهانکلاته
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
203 متر مربع
507,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/242 )

گرگان عدالت 92
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
273 متر مربع
3,685,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :72/311 )

گرگان سه راه میرعبداللهی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
245 متر مربع
6,370,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای چجا( کد :71/311 )

گرگان روستای چجا
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1700 متر مربع
5,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/310 )

گرگان سعادت
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
410 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ ساری( کد :72/224 )

گرگان گرگان _ ساری
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1500 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ علی آباد( کد :73/195 )

گرگان گرگان _ علی آباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
4000 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/310 )

گرگان حافظیه
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
412 متر مربع
40,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :73/309 )

گرگان روستای گلند
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
4000 متر مربع
3,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :71/310 )

گرگان گرگان _ کردکوی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
3500 متر مربع
1,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :73/308 )

گرگان کمربندی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
160 متر مربع
320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :72/308 )

گرگان کمربندی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
510 متر مربع
1,275,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :72/195 )

گرگان شصت کلا
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1800 متر مربع
3,060,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/295 )

گرگان شهرک تالار
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
388 متر مربع
8,536,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/194 )

گرگان خیابان پارتیان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
380 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای قرن آباد( کد :72/194 )

گرگان روستای قرن آباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
15000 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

توسکستان( کد :73/193 )

گرگان توسکستان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
950 متر مربع
4,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سعدآباد( کد :71/194 )

گرگان سعدآباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1700 متر مربع
3,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :71/193 )

گرگان براصلی جاده گرگان _ کردکوی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1000 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :73/286 )

گرگان براصلی کمربندی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1 متر مربع
27,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :72/286 )

گرگان براصلی خیابان کمربندی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2 متر مربع
18,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/418 )

گرگان روستای زیارت
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :73/284 )

گرگان بلوار صیادشیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
5000 متر مربع
40,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/284 )

گرگان سروش جنگل
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
397 متر مربع
5,955,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/280 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
250 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

زیارت( کد :93/159 )

گرگان زیارت
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
400 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات