املاک زمین (تجاری-مسکونی)

جاده گرگان _ علی آباد( کد :72/290 )

گرگان روستای نومل
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
4500 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :71/290 )

گرگان چاله باغ / بر خیابان اصلی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
225 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سیدین( کد :73/289 )

گرگان خیابان سیدین
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
300 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جرجان( کد :72/289 )

گرگان جرجان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1057 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :71/289 )

گرگان جاده گرگان _ کردکوی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
30000 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :92/414 )

سرخرود سرخرود
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان بسیج( کد :73/288 )

گرگان میدان بسیج
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
250 متر مربع
1,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن( کد :72/288 )

گرگان روستای توشن
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
216 متر مربع
1,296,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/288 )

گرگان میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
247 متر مربع
4,940,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ آق قلا( کد :73/283 )

گرگان گرگان _ آق قلا
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
15000 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/284 )

گرگان پارتیان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
240 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید بهشتی( کد :72/283 )

گرگان خیابان شهید بهشتی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1000 متر مربع
30,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/158 )

گرگان کوی گلسار
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1000 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/283 )

گرگان عدالت 92
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
140 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مازندران( کد :91/147 )

سرخرود سرخرود
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
700 متر مربع
14,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/282 )

گرگان عدالت 88
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
425 متر مربع
7,225,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/158 )

گرگان روستای زیارت
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
200 متر مربع
2,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/282 )

گرگان میناگل
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
360 متر مربع
2,880,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

هزارپیچ( کد :71/282 )

گرگان هزارپیچ
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
5000 متر مربع
12,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ علی آباد( کد :73/281 )

گرگان گرگان _ علی آباد
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1120 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک حافظ( کد :72/281 )

گرگان شهرک حافظ
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
1200 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/281 )

گرگان شهرک تالار
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
330 متر مربع
15,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :73/280 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیادشیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2500 متر مربع
62,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خزرشهر( کد :91/158 )

گرگان خزرشهر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
910 متر مربع
60,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی( کد :72/261 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
600 متر مربع
12,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندرگز( کد :71/261 )

گرگان بندرگز
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2000 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن( کد :73/260 )

گرگان روستای توشن
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
750 متر مربع
1,125,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان باهنر( کد :72/260 )

گرگان میدان باهنر
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
900 متر مربع
22,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :73/259 )

گرگان کمربندی
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
422 متر مربع
3,376,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/259 )

گرگان سروش جنگل
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
860 متر مربع
64,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/259 )

گرگان صدا و سیما
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
250 متر مربع
6,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جرجان( کد :72/258 )

گرگان جرجان
زمین (تجاری-مسکونی) برای فروش
2750 متر مربع
27,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات