املاک آپارتمان

ناهارخوران( کد :104/779 )

گرگان عدالت 96
آپارتمان برای اجاره
210 متر مربع
3,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/564 )

گرگان عدالت 79
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
400,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سوپرسحر( کد :102/779 )

گرگان سوپرسحر
آپارتمان برای اجاره
270 متر مربع
2,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :103/778 )

گرگان عدالت 111
آپارتمان برای اجاره
245 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :102/777 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
300,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سروش( کد :103/777 )

گرگان سروش 10
آپارتمان برای اجاره
180 متر مربع
200,000,000 رهن , 38,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :12/562 )

عدالت 2
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
300,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :11/562 )

گرگان گلشهر 32
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
4,500,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

منظریه ( کد :105/776 )

گرگان منظریه 3
آپارتمان برای اجاره
145 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :104/775 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
174 متر مربع
1,300,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/776 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
300,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :14/556 )

گرگان اپادانا 10
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
300,000,000 رهن , 13,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

علیمحمدی( کد :11/557 )

گرگان علیمحمدی 13
آپارتمان برای اجاره
105 متر مربع
120,000,000 رهن , 7,700,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :12/557 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
550,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :14/557 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

سید مسعود( کد :14/558 )

گرگان سید مسعود
آپارتمان برای اجاره
113 متر مربع
900,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :11/559 )

گرگان عدالت 98
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
150,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد( کد :12/559 )

گرگان صیاد3
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
650,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :13/558 )

گرگان گرگان پارس
آپارتمان برای اجاره
125 متر مربع
200,000,000 رهن , 12,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

دخانیات ( کد :101/762 )

گرگان دخانیات دوم
آپارتمان برای اجاره
168 متر مربع
1,200,000,000 رهن , 2,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهار خوران( کد :102/762 )

گرگان عدالت 96
آپارتمان برای اجاره
183 متر مربع
2,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

منظریه( کد :103/762 )

گرگان صیاد 40
آپارتمان برای اجاره
165 متر مربع
950,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :102/760 )

گرگان عدالت 60
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :13/547 )

گرگان گرگانپارس
آپارتمان برای اجاره
127 متر مربع
400,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد 28 ( کد :12/548 )

صیاد 28
آپارتمان برای اجاره
115 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 88( کد :13/545 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
650,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

عدالت 88( کد :14/545 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای اجاره
103 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

سعادت( کد :102/755 )

گرگان عدالت 101
آپارتمان برای اجاره
250 متر مربع
2,000,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :103/743 )

گرگان عدالت 90
آپارتمان برای اجاره
187 متر مربع
200,000,000 رهن , 22,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :101/744 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان برای اجاره
160 متر مربع
900,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شهرک تالار( کد :103/744 )

گرگان اپادانا 23
آپارتمان برای اجاره
225 متر مربع
1,400,000,000 رهن , 1,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :103/741 )

گرگان گلشهر 1
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات