املاک آپارتمان

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/319 )

گرگان صیاد
آپارتمان برای فروش
199 متر مربع
4,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

تختی( کد :23/318 )

گرگان تختی
آپارتمان برای فروش
150 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان پارس( کد :13/458 )

گرگان گرگان پارس
آپارتمان برای اجاره
133 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :12/458 )

گرگان عدالت 85/1
آپارتمان برای اجاره
120 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :11/458 )

گرگان عدالت 107
آپارتمان برای اجاره
117 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارصیادشیرازی( کد :14/457 )

گرگان صیاد40
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
100,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :13/457 )

گرگان کاوش
آپارتمان برای اجاره
80 متر مربع
300,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :102/528 )

گرگان عدالت 93
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
300,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :31/308 )

گرگان صیاد چهلم
آپارتمان برای فروش
117 متر مربع
2,574,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :103/524 )

گرگان صیاد 25
آپارتمان برای اجاره
150 متر مربع
800,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :102/524 )

گرگان عدالت 100/1
آپارتمان برای اجاره
240 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

انبار جهاد( کد :101/525 )

گرگان انبارجهاد
آپارتمان برای اجاره
158 متر مربع
850,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

صدا و سیما( کد :101/527 )

گرگان صداوسیما
آپارتمان برای اجاره
200 متر مربع
400,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

جاده ناهار خوران( کد :103/526 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
218 متر مربع
300,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

جاده ناهارخوران( کد :31/307 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
110 متر مربع
2,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران( کد :101/528 )

گرگان سعادت 1
آپارتمان برای اجاره
280 متر مربع
500,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

جاده ناهارخوران( کد :103/527 )

گرگان عدالت 99
آپارتمان برای اجاره
190 متر مربع
500,000,000 رهن , 13,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/306 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان برای فروش
125 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/316 )

گرگان صیادشیرازی
آپارتمان برای فروش
175 متر مربع
4,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :21/316 )

گرگان جاده ناهار خوران
آپارتمان برای فروش
158 متر مربع
3,476,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :102/525 )

گرگان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
165 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار نهارخوران( کد :33/303 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای فروش
100 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارصیادشیرازی( کد :101/524 )

گرگان کوی مهرگان
آپارتمان برای اجاره
155 متر مربع
900,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :12/457 )

گرگان گرگانپارس / مرداد مرکزی
آپارتمان برای اجاره
75 متر مربع
30,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :12/452 )

گرگان سروش جنگل
آپارتمان برای اجاره
130 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :11/452 )

گرگان محدوده میدان دخانیات
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :13/453 )

گرگان سازمان آب
آپارتمان برای اجاره
70 متر مربع
70,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :12/453 )

گرگان صیاد40
آپارتمان برای اجاره
110 متر مربع
200,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :11/453 )

گرگان عدالت 79
آپارتمان برای اجاره
90 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :11/454 )

گرگان بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان برای اجاره
100 متر مربع
200,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :101/519 )

گرگان عدالت92
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
1,500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :103/522 )

گرگان عدالت92
آپارتمان برای اجاره
220 متر مربع
300,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات