املاک باغ

گرگان کردکوی ( کد :152/485 )

کردکوی گرگان /کردکوی
باغ برای فروش
1070 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان کردکوی( کد :153/322 )

کردکوی کردکوی
باغ برای فروش
30000 متر مربع
21,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده هاشم آباد( کد :151/322 )

گرگان کردکوی
باغ برای فروش
10000 متر مربع
20,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای ولیک آباد( کد :153/323 )

گرگان روستای ولیک آباد
باغ برای فروش
5600 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :152/323 )

گرگان جاده قدیم گرگان _ کردکوی
باغ برای فروش
130000 متر مربع
65,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :152/322 )

گرگان باغ گلبن
باغ برای فروش
1000 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :151/323 )

گرگان روستای شموشک
باغ برای فروش
5200 متر مربع
10,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

توسکستان( کد :152/320 )

گرگان توسکستان
باغ برای فروش
11600 متر مربع
11,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن( کد :151/319 )

گرگان روستای توشن
باغ برای فروش
550 متر مربع
1,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ آق قلا( کد :152/319 )

گرگان محمدآباد
باغ برای فروش
5500 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ کردکوی( کد :153/319 )

گرگان جاده قدیم گرگان_کردکوی
باغ برای فروش
5300 متر مربع
3,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جرجان( کد :151/320 )

گرگان جرجان
باغ برای فروش
90000 متر مربع
35,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده کردکوی _ بندرگز( کد :153/307 )

گرگان جاده کردکوی _ بندرگز
باغ برای فروش
2500 متر مربع
750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جلین( کد :152/313 )

گرگان جلین
باغ برای فروش
10000 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای سیدمیران( کد :152/300 )

کردکوی سیدمیران
باغ برای فروش
1100 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندرگز_بندرترکمن( کد :153/313 )

بندرگز جاده بندرگز _ بندرترکمن
باغ برای فروش
10000 متر مربع
9,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :151/313 )

کردکوی جاده قدیم گرگان_کردکوی
باغ برای فروش
40000 متر مربع
20,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :153/318 )

گرگان اوایل جاده گرگان _ کردکوی
باغ برای فروش
10000 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده توسکستان به گرگان( کد :151/314 )

گرگان محدوده توسکستان
باغ برای فروش
5280 متر مربع
10,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان توسکستان( کد :153/283 )

گرگان محدوده توسکستان
باغ برای فروش
2000 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :152/315 )

گرگان محدوده گرگان کردکوی
باغ برای فروش
30000 متر مربع
21,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده توسکستان( کد :152/318 )

گرگان توسکستان
باغ برای فروش
6000 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :151/315 )

گرگان روستای نصر آباد
باغ برای فروش
1000 متر مربع
1,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :153/314 )

گرگان روستای یساقی
باغ برای فروش
50000 متر مربع
12,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی گرگان-کردکوی( کد :153/316 )

گرگان روستای بالاجاده
باغ برای فروش
18000 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی گرگان-کردکوی( کد :152/316 )

گرگان کمربندی گرگان-کردکوی
باغ برای فروش
10000 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :152/317 )

گرگان چهارراه سید میران
باغ برای فروش
3000 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :153/317 )

گرگان بعد از جلین
باغ برای فروش
3300 متر مربع
6,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان_کردکوی( کد :151/318 )

گرگان نرسیده به روستای کفشگیری
باغ برای فروش
3000 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده شصت کلا( کد :153/315 )

گرگان بعد از روستای آلوفن
باغ برای فروش
500 متر مربع
1,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک سفلی( کد :152/314 )

گرگان روستای شموشک سفلی
باغ برای فروش
500 متر مربع
575,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان به کردکوی( کد :151/317 )

گرگان بعد از سه راه یساقی
باغ برای فروش
6000 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
12