املاک ویلایی

کوی گلها( کد :102/397 )

گرگان محدوده چهارراه گلها
ویلایی برای اجاره
526 متر مربع
100,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :55/300 )

گرگان محدوده کاپری
ویلایی برای فروش
655 متر مربع
16,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانجدید( کد :51/299 )

گرگان گرگانجدید
ویلایی برای فروش
70 متر مربع
550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ملاقاتی( کد :53/292 )

گرگان کوی ملاقاتی
ویلایی برای فروش
215 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/301 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی برای فروش
510 متر مربع
11,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/296 )

گرگان محدوده سعادت
ویلایی برای فروش
463 متر مربع
25,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی( کد :53/294 )

گرگان خیابان خیمینی / آفتاب
ویلایی برای فروش
214 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/295 )

گرگان محدوده استرآبادی
ویلایی برای فروش
550 متر مربع
15,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مطهری جنوبی( کد :51/302 )

گرگان مطهری جنوبی
ویلایی برای فروش
110 متر مربع
1,210,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :55/301 )

گرگان منظریه
ویلایی برای فروش
145 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی افسران ( کد :51/303 )

گرگان افسران 2
ویلایی برای فروش
210 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :55/294 )

گرگان شهرک رسالت
ویلایی برای فروش
325 متر مربع
5,850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/293 )

گرگان کارواش
ویلایی برای فروش
300 متر مربع
8,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :101/329 )

گرگان اوایل بلوار صیاد شیرازی
ویلایی برای اجاره
400 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :102/392 )

گرگان گرگانپارس / خیابان مرداد
ویلایی برای اجاره
300 متر مربع
50,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :52/299 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
ویلایی برای فروش
321 متر مربع
7,383,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :55/296 )

گرگان شهرک رازی
ویلایی برای فروش
500 متر مربع
7,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :54/295 )

گرگان گلشهر
ویلایی برای فروش
408 متر مربع
7,344,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :54/294 )

گرگان خیابان سرخواجه
ویلایی برای فروش
124 متر مربع
8,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :52/294 )

گرگان کاوش
ویلایی برای فروش
1000 متر مربع
28,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :55/293 )

گرگان ناهارخوران
ویلایی برای فروش
1100 متر مربع
24,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شهید رجایی( کد :51/295 )

گرگان خیابان شهید رجایی / گلشن
ویلایی برای فروش
600 متر مربع
4,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :54/293 )

گرگان سرخواجه
ویلایی برای فروش
417 متر مربع
2,710,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/293 )

گرگان استرآبادی
ویلایی برای فروش
410 متر مربع
10,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :54/296 )

گرگان محدوده میناگل
ویلایی برای فروش
2000 متر مربع
60,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :51/296 )

گرگان محدوده کارواش
ویلایی برای فروش
1888 متر مربع
94,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/264 )

گرگان انبار جهاد
ویلایی برای فروش
367 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :53/298 )

گرگان میناگل
ویلایی برای فروش
250 متر مربع
8,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :103/332 )

گرگان محدوده دخانیات
ویلایی برای اجاره
1200 متر مربع
100,000,000 رهن , 22,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کوی افسران ( کد :53/299 )

گرگان افسران
ویلایی برای فروش
261 متر مربع
3,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کیش( کد :91/70 )

گرگان کیش
ویلایی برای فروش
100 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بابلسر( کد :92/101 )

بابلسر بابلسر
ویلایی برای فروش
130 متر مربع
4,550,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
12