املاک تولیدی-کارخانه

گز غربی نوکنده( کد :153/19 )

گرگان گز غربی
تولیدی-کارخانه برای فروش
51388 متر مربع
15,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گلوگاه( کد :151/19 )

گلوگاه گلوگاه
تولیدی-کارخانه برای فروش
1300 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای فاضل آباد( کد :153/18 )

گرگان روستای فاضل آباد
تولیدی-کارخانه برای فروش
3300 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :152/18 )

گرگان گرگان _ علی آباد
تولیدی-کارخانه برای فروش
9000 متر مربع
20,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

آق قلا( کد :151/18 )

گرگان آق قلا
تولیدی-کارخانه برای فروش
3000 متر مربع
6,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :153/317 )

گرگان گرگان _ علی آباد
تولیدی-کارخانه برای فروش
14000 متر مربع
70,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :152/317 )

گرگان جاده گرگان _ کردکوی
تولیدی-کارخانه برای فروش
1500 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

آق قلا( کد :151/317 )

گرگان شهرک صنعتی آق قلا
تولیدی-کارخانه برای فروش
4400 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شهرک صنعتی فاضل آباد( کد :152/15 )

گرگان شهرک صنعتی فاضل آباد
تولیدی-کارخانه برای فروش
3300 متر مربع
2,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ علی آباد( کد :153/313 )

گرگان گرگان _ علی آباد
تولیدی-کارخانه برای فروش
3000 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

آق قلا( کد :151/311 )

گرگان محدوده شهرک صنعتی
تولیدی-کارخانه برای فروش
4400 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان بسیج( کد :151/307 )

گرگان فتح باغ
تولیدی-کارخانه برای فروش
10545 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای قلندر آییش( کد :152/313 )

گرگان شهرک صنعتی امام خمینی
تولیدی-کارخانه برای فروش
2200 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ علی آباد( کد :151/312 )

گرگان گرگان / نرسیده به جلین
تولیدی-کارخانه برای فروش
14000 متر مربع
25,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ابتدای جاده گرگان-کردکوی( کد :151/307 )

گرگان ابتدای جاده گرگان-کردکوی
تولیدی-کارخانه برای فروش
10545 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان کریمی( کد :153/306 )

گرگان محدوده میدان کریمی
تولیدی-کارخانه برای فروش
1500 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :151/313 )

گرگان محدوده میدن بسیج
تولیدی-کارخانه برای فروش
3200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان( کد :152/305 )

گرگان شهرک صنعتی
تولیدی-کارخانه برای فروش
1500 متر مربع
1,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ آق قلا( کد :153/312 )

گرگان شهرک صنعتی
تولیدی-کارخانه برای فروش
3000 متر مربع
5,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان _ کردکوی( کد :152/313 )

کردکوی شهرک صنعتی
تولیدی-کارخانه برای فروش
2200 متر مربع
7,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات