املاک خدماتی(دفتر کار)

بلوار ناهارخوران( کد :113/375 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
230 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/371 )

گرگان محدوده پاساژ مروارید
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
53 متر مربع
5,000,000 رهن , 2,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/222 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
77 متر مربع
885,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/222 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/371 )

گرگان میناگل
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
270 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/370 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
2000 متر مربع
رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/221 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
67 متر مربع
871,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :112/370 )

گرگان کوی ویلا / تختی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
350 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/370 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
180 متر مربع
70,000,000 رهن , 7,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :82/211 )

گرگان براصلی چاله باغ
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
94 متر مربع
1,222,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد : )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
77 متر مربع
1,771,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :111/369 )

گرگان براصلی خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
200 متر مربع
رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :113/369 )

گرگان کوی ویلا
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
350 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/208 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
136 متر مربع
4,352,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان مدرس( کد :83/208 )

گرگان میدان مدرس
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
100 متر مربع
1,050,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :83/207 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
110 متر مربع
2,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/207 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
74 متر مربع
1,036,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/207 )

گرگان اواسط شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
76 متر مربع
1,976,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :82/205 )

گرگان ابتدای بلوار گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
65 متر مربع
975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :112/367 )

گرگان شهرک رازی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
50 متر مربع
50,000,000 رهن , 2,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/204 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
74 متر مربع
1,924,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان سرخواجه( کد :81/204 )

گرگان مجتمع تجاری آفتاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
85 متر مربع
1,870,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/367 )

گرگان محدوده سعادت
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
43 متر مربع
رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/365 )

گرگان محدوده سید مسعود
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
310 متر مربع
150,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/223 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
60 متر مربع
900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :111/364 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
160 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/213 )

گرگان اواسط شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
100 متر مربع
800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/363 )

گرگان محدوده حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
160 متر مربع
100,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :112/363 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
450 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/210 )

گرگان محدوده تابلو
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/210 )

گرگان اواسط شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
47 متر مربع
587,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/210 )

گرگان اواسط شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
46 متر مربع
529,000,000 تومان
مشاهده جزئیات
123