املاک خدماتی(دفتر کار)

بلوار گلشهر( کد :82/292 )

گرگان گلشهر7
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
97 متر مربع
2,910,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس ( کد :81/292 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
95 متر مربع
2,850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس ( کد :111/437 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
50 متر مربع
40,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :113/436 )

گرگان عدالت 26
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
600 متر مربع
500,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :111/436 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
400 متر مربع
100,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/439 )

گرگان سروش جنگل
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :83/291 )

گرگان عدالت 23
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
68 متر مربع
1,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :82/291 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
75 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

عدالت 57/2( کد :112/434 )

عدالت75/2
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
50 متر مربع
30,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

پاساژ میلادنور ( کد :81/291 )

گرگان عدالت 56
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
74 متر مربع
1,184,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :82/290 )

گنبد عدالت 92
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
68 متر مربع
1,224,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر ( کد :83/289 )

گرگان گلشهر/ بر خیابان اصلی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
90 متر مربع
2,430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/922 )

گرگان ابتدای دخانیات
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
147 متر مربع
5,145,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان ولیعصر ( کد :82/286 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
119 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :113/429 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
120 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس ( کد :113/429 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
20,000,000 رهن , 9,300,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان ولیعصر ( کد :81/290 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
75 متر مربع
1,825,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پاسداران ( کد :83/280 )

گرگان پارک شهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
125 متر مربع
2,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/280 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/420 )

گرگان عدالت
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
70 متر مربع
30,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :81/275 )

گرگان گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
65 متر مربع
1,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/438 )

گرگان حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
110 متر مربع
200,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :111/432 )

گرگان محدوده انبار جهاد
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
50,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/266 )

گرگان اواسط خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
50 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :82/265 )

گرگان گرگانپارس / خرداد
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
85 متر مربع
2,295,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/265 )

گرگان حافظیه
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
68 متر مربع
2,312,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/288 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
353 متر مربع
19,415,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/285 )

گرگان محدوده سازمان آب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/281 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
76 متر مربع
3,040,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/279 )

گرگان سعادت
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
150 متر مربع
6,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/272 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
70 متر مربع
1,960,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :113/438 )

گرگان گرگانپارس / آبان
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
110 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات