املاک خدماتی(دفتر کار)

ناهارخوران ( کد :111/491 )

گرگان عدالت 74
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
140 متر مربع
100,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

انبار جهاد( کد :112/489 )

گرگان عدالت 42
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
120 متر مربع
200,000,000 رهن , 120,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/485 )

گرگان عدالت 13
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
55 متر مربع
70,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :111/479 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
30 متر مربع
50,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :111/480 )

گرگان عدالت 21
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
70 متر مربع
100,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سازمان آب( کد :112/480 )

گرگان عدالت 45
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
85 متر مربع
490,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/480 )

گرگان عدالت 73/3
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
150 متر مربع
100,000,000 رهن , 27,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :112/481 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
71 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :113/481 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
105 متر مربع
700,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :112/477 )

گرگان عدالت 5
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
30 متر مربع
50,000,000 رهن , 6,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

دفترکار شالیکوبی( کد :111/478 )

گرگان عدالت 13
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
71 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :113/474 )

گرگان عدالت 103/2
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
90 متر مربع
150,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :111/464 )

گرگان عدالت 8
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
80 متر مربع
200,000,000 رهن , 5,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سازمان اب ( کد :112/464 )

گرگان سازمان اب
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
56 متر مربع
100,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :112/449 )

گرگان عدالت 15
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
500 متر مربع
200,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :111/449 )

گرگان گلشهر 7
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :111/443 )

گرگان عدالت 35
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
300 متر مربع
50,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :113/439 )

گرگان سروش جنگل
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی ( کد :82/291 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
75 متر مربع
1,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

پاساژ میلادنور ( کد :81/291 )

گرگان عدالت 56
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
74 متر مربع
1,184,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :82/290 )

گنبد عدالت 92
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
68 متر مربع
1,224,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر ( کد :83/289 )

گرگان گلشهر/ بر خیابان اصلی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
90 متر مربع
2,430,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/922 )

گرگان ابتدای دخانیات
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
147 متر مربع
5,145,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان ولیعصر ( کد :82/286 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
119 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :113/429 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
120 متر مربع
400,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس ( کد :113/429 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
100 متر مربع
20,000,000 رهن , 9,300,000 اجاره
مشاهده جزئیات

خیابان ولیعصر ( کد :81/290 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
75 متر مربع
1,825,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان پاسداران ( کد :83/280 )

گرگان پارک شهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
125 متر مربع
2,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/280 )

گرگان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
56 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :13/420 )

گرگان عدالت
خدماتی(دفتر کار) برای اجاره
70 متر مربع
30,000,000 رهن , 8,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :81/275 )

گرگان گلشهر
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
65 متر مربع
1,625,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان شالیکوبی( کد :81/266 )

گرگان اواسط خیابان شالیکوبی
خدماتی(دفتر کار) برای فروش
50 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات