املاک تجاری (مغازه-پیش فروش )

بلوار ناهارخوران( کد :62/922 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
190 متر مربع
26,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/922 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
180 متر مربع
25,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/921 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
90 متر مربع
12,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :61/913 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
57 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/938 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
140 متر مربع
21,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/938 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
105 متر مربع
15,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/938 )

گرگان محدوده تابلو
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
70 متر مربع
10,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/657 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه-پیش فروش ) برای فروش
182 متر مربع
14,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات