املاک خدماتی(دفترکار) پیش فروش

شالیکوبی( کد :82/266 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
110 متر مربع
2,790,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/265 )

گرگان محدوده سروش جنگل
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
90 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/289 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
208 متر مربع
8,320,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :81/262 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
95 متر مربع
3,515,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/288 )

گرگان انبار جهاد
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
110 متر مربع
4,950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/285 )

گرگان دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
85 متر مربع
3,825,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان ولیعصر( کد :83/264 )

گرگان میدان ولیعصر
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
190 متر مربع
6,080,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/281 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
160 متر مربع
5,280,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :83/281 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
80 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :83/275 )

گرگان گرگانپارس
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
120 متر مربع
3,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

میدان کاخ( کد :83/277 )

گرگان میدان کاخ
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
100 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :82/243 )

گرگان محدوده سه راهی گلشهر
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
85 متر مربع
2,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/268 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
90 متر مربع
3,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/267 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
90 متر مربع
3,240,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :82/268 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
90 متر مربع
3,420,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
80 متر مربع
2,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :81/242 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
خدماتی(دفترکار) پیش فروش برای فروش
80 متر مربع
2,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات