املاک زمین (تفریحی-توریستی)

روستای زیارت ( کد :163/10 )

گرگان زیارت
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
270 متر مربع
945,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن ( کد :162/10 )

گرگان روستای توشن
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
321 متر مربع
3,863,760,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستا روشن آباد( کد :71/330 )

گرگان روستا روشن آباد
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
2000 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شصت کلا ( کد :71/300 )

گرگان شصت کلا
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
1200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان کردکوی ( کد :153/320 )

گرگان کردکوی
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
5500 متر مربع
4,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده قدیم گرگان کردکوی( کد :151/321 )

گرگان کردکوی
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
1000 متر مربع
500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده کردکوی( کد :71/297 )

گرگان کردکوی
زمین (تفریحی-توریستی) برای فروش
50000 متر مربع
25,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات