املاک آپارتمان (پیش فروش)

بلوار ناهارخوران( کد :21/664 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
180 متر مربع
4,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/663 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
157 متر مربع
3,925,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1055 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
100 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/662 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/661 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
149 متر مربع
3,725,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/661 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
174 متر مربع
4,698,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/661 )

گرگان عدالت 92
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
4,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/660 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
147 متر مربع
4,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :31/1055 )

گرگان عدالت 88
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
97 متر مربع
2,231,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :33/1054 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
130 متر مربع
3,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :92/104 )

گرگان روستای زیارت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
1,560,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/642 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,875,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/642 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
3,100,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/642 )

گرگان دخانیات
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
140 متر مربع
3,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/641 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
250 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/641 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/641 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
157 متر مربع
3,140,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی علیمحمدی( کد :22/640 )

گرگان براصلی علیمحمدی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
160 متر مربع
3,360,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :21/640 )

گرگان شهرک رسالت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
135 متر مربع
2,970,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :32/1054 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
110 متر مربع
2,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/639 )

گرگان شهرک تالار
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :32/1025 )

گرگان چاله باغ / قدس
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
120 متر مربع
1,920,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/637 )

گرگان دخانیات
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :22/636 )

گرگان قبل از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
190 متر مربع
5,700,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :23/636 )

گرگان میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
150 متر مربع
5,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/636 )

گرگان میناگل
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
155 متر مربع
5,425,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :93/105 )

گرگان روستای زیارت
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
105 متر مربع
1,417,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی گلها( کد :21/635 )

گرگان کوی گلها / گلبرگ
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
153 متر مربع
2,830,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/634 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
210 متر مربع
3,570,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :23/628 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیاد شیرازی
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
170 متر مربع
2,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :21/624 )

گرگان زیباشهر
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
156 متر مربع
3,276,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :22/620 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
آپارتمان (پیش فروش) برای فروش
225 متر مربع
6,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات