املاک تجاری (مغازه)

مغازه ناهارخوران( کد :123/519 )

گرگان ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
70 متر مربع
200,000,000 رهن , 60,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :123/513 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
500 متر مربع
5,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

تابلو( کد :122/514 )

گرگان تابلو
تجاری (مغازه) برای اجاره
45 متر مربع
500,000,000 رهن , 75,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :123/512 )

گرگان نبش عدالت 73/2
تجاری (مغازه) برای اجاره
720 متر مربع
1,500,000,000 رهن , 250,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ناهارخوران( کد :121/513 )

گرگان عدالت 99
تجاری (مغازه) برای اجاره
32 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سوپرسحر( کد :122/513 )

گرگان پاساژ سیلوانا
تجاری (مغازه) برای اجاره
160 متر مربع
200,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :121/509 )

گرگان گلشهر 5
تجاری (مغازه) برای اجاره
75 متر مربع
500,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سعادت( کد :122/509 )

گرگان عدالت 99
تجاری (مغازه) برای اجاره
30 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

پارتیان( کد :123/509 )

گرگان خیابان پارتیان
تجاری (مغازه) برای اجاره
30 متر مربع
200,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مدرس( کد :121/510 )

گرگان گلشهر 32
تجاری (مغازه) برای اجاره
32 متر مربع
120,000,000 رهن , 11,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه تابلو ( کد :122/507 )

گرگان 122/507
تجاری (مغازه) برای اجاره
150 متر مربع
رهن , 250,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه شالیکوبی( کد :121/507 )

گرگان تابلو
تجاری (مغازه) برای اجاره
90 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 100,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه مدرس( کد :121/598 )

گرگان گلشهر 32
تجاری (مغازه) برای اجاره
52 متر مربع
160,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه شالیکوبی( کد :122/505 )

گرگان عدالت 22
تجاری (مغازه) برای اجاره
45 متر مربع
300,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه شالیکوبی( کد :123/505 )

گرگان عدالت 31
تجاری (مغازه) برای اجاره
80 متر مربع
400,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه صیاد( کد :121/506 )

گرگان صیاد 50
تجاری (مغازه) برای اجاره
150 متر مربع
2,000,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

میدان ذباهنر( کد :121/483 )

گرگان میدان باهنر
تجاری (مغازه) برای اجاره
700 متر مربع
200,000,000 رهن , 40,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

پاساژ هیرکان( کد :121/481 )

گرگان پنج آذر
تجاری (مغازه) برای اجاره
19 متر مربع
15,000,000 رهن , 3,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

مغازه پارک لادن( کد :123/478 )

گرگان پارک لادن
تجاری (مغازه) برای اجاره
220 متر مربع
500,000,000 رهن , 70,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :122/476 )

گرگان عدالت 14
تجاری (مغازه) برای اجاره
158 متر مربع
150,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

محدوده ناهارخوران( کد :122/469 )

گرگان ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
45 متر مربع
500,000,000 رهن , 7,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس ( کد :123/459 )

گرگان اردیبهشت مرکزی
تجاری (مغازه) برای اجاره
90 متر مربع
200,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گلشهر( کد :122/459 )

گرگان حاشیه گلشهر 22
تجاری (مغازه) برای اجاره
310 متر مربع
500,000,000 رهن , 180,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

سازمان آب( کد :123/457 )

گرگان عدالت 38
تجاری (مغازه) برای اجاره
110 متر مربع
100,000,000 رهن , 35,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

میدان کاخ( کد :122/457 )

گرگان میدان کاخ
تجاری (مغازه) برای اجاره
45 متر مربع
200,000,000 رهن , 28,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیاد شیرازی( کد :121/456 )

گرگان صیاد 50
تجاری (مغازه) برای اجاره
80 متر مربع
600,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی( کد :123/455 )

گرگان صیاد 50
تجاری (مغازه) برای اجاره
155 متر مربع
1,000,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

دادگستری( کد :122/455 )

گرگان دادگستری
تجاری (مغازه) برای اجاره
42 متر مربع
50,000,000 رهن , 6,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارگلشهر ( کد :123/453 )

گرگان گلشهر 8
تجاری (مغازه) برای اجاره
50 متر مربع
50,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :62/952 )

گرگان گلشهر8
تجاری (مغازه) برای فروش
133 متر مربع
9,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :61/952 )

گرگان گلشهر 8
تجاری (مغازه) برای فروش
63 متر مربع
4,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

چاله باغ ( کد :123/446 )

گرگان چاله باغ
تجاری (مغازه) برای اجاره
210 متر مربع
500,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات