املاک تجاری (مغازه)

بلوار گلشهر( کد :62/952 )

گرگان گلشهر8
تجاری (مغازه) برای فروش
133 متر مربع
9,310,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :61/952 )

گرگان گلشهر 8
تجاری (مغازه) برای فروش
63 متر مربع
4,410,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :123/452 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
95 متر مربع
200,000,000 رهن , 16,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگان پارس( کد :121/449 )

گرگان گرگان پارس
تجاری (مغازه) برای اجاره
90 متر مربع
50,000,000 رهن , 23,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگان پارس( کد :121/449 )

گرگان گرگان پارس
تجاری (مغازه) برای اجاره
60 متر مربع
30,000,000 رهن , 19,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :122/448 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
58 متر مربع
150,000,000 رهن , 17,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهار خوران( کد :121/448 )

گرگان حافظیه
تجاری (مغازه) برای اجاره
48 متر مربع
100,000,000 رهن , 30,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

صیادشیرازی ( کد :123/451 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
293 متر مربع
1,200,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ ( کد :123/446 )

گرگان چاله باغ
تجاری (مغازه) برای اجاره
210 متر مربع
500,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران ( کد :121/446 )

گرگان عدالت 97
تجاری (مغازه) برای اجاره
400 متر مربع
1,000,000,000 رهن , 100,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

پارتیان ( کد :61/932 )

گرگان پارتیان
تجاری (مغازه) برای فروش
51 متر مربع
3,060,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

ناهارخوران ( کد :62/951 )

گرگان عدالت 99
تجاری (مغازه) برای فروش
93 متر مربع
23,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارگلشهر( کد :122/451 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای اجاره
180 متر مربع
1,500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

جرجان ( کد :61/951 )

گرگان جرجان
تجاری (مغازه) برای فروش
1684 متر مربع
27,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گلشهر ( کد :63/938 )

گرگان گلشهر
تجاری (مغازه) برای فروش
100 متر مربع
5,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان امام خمینی ( کد :61/926 )

گنبد خیابان امام خمینی
تجاری (مغازه) برای فروش
44 متر مربع
6,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :121/443 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
90 متر مربع
150,000,000 رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :122/450 )

گرگان بلوار صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
130 متر مربع
750,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی ( کد :63/925 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای فروش
90 متر مربع
5,850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی ( کد :61/925 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای فروش
76 متر مربع
6,460,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیادشیرازی ( کد :62/925 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای فروش
93 متر مربع
6,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

حافظیه( کد :61/924 )

گرگان حافظیه
تجاری (مغازه) برای فروش
40 متر مربع
8,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

خیابان خمینی( کد :62/919 )

گرگان خیابان خمینی
تجاری (مغازه) برای فروش
25 متر مربع
950,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/919 )

گرگان عدالت 85
تجاری (مغازه) برای فروش
38 متر مربع
1,444,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :121/431 )

گرگان گرگانپارس
تجاری (مغازه) برای اجاره
90 متر مربع
50,000,000 رهن , 23,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :121/431 )

گرگان گرگانپارس
تجاری (مغازه) برای اجاره
60 متر مربع
30,000,000 رهن , 19,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :121/449 )

گرگان گرگانپارس
تجاری (مغازه) برای اجاره
30 متر مربع
20,000,000 رهن , 14,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :63/916 )

گرگان شالیکوبی
تجاری (مغازه) برای فروش
75 متر مربع
11,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران ( کد :122/449 )

گرگان عدالت 99
تجاری (مغازه) برای اجاره
30 متر مربع
30,000,000 رهن , 4,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :121/414 )

گرگان صیاد شیرازی
تجاری (مغازه) برای اجاره
30 متر مربع
200,000,000 رهن , 2,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :123/449 )

گرگان سروش جنگل
تجاری (مغازه) برای اجاره
40 متر مربع
30,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/439 )

گرگان بر اصلی بلوار ناهارخوران
تجاری (مغازه) برای اجاره
610 متر مربع
500,000,000 رهن , 65,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات