املاک تجاری

بلوار ناهارخوران( کد :123 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
66 متر مربع
رهن , 12,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/763 )

گرگان محدوده سازمان آب
تجاری برای فروش
38 متر مربع
3,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/762 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای فروش
50 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :123/347 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
120 متر مربع
100,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :122/347 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
75 متر مربع
100,000,000 رهن , 8,500,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :121/347 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
90 متر مربع
100,000,000 رهن , 9,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

ویلاشهر( کد :123/346 )

گرگان بلوار انتظام
تجاری برای اجاره
261 متر مربع
رهن , 14,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :122/346 )

گرگان گرگانپارس / شهریور
تجاری برای اجاره
335 متر مربع
200,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/346 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
300 متر مربع
200,000,000 رهن , 25,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :123/345 )

گرگان براصلی بلوار صیاد شیرازی
تجاری برای اجاره
140 متر مربع
500,000,000 رهن , اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار گلشهر( کد :123/344 )

گرگان براصلی بلوار گلشهر
تجاری برای اجاره
177 متر مربع
100,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/344 )

گرگان خیابان پارتیان
تجاری برای اجاره
225 متر مربع
رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :62/762 )

گرگان محدوده کارواش
تجاری برای فروش
45 متر مربع
850,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوارناهارخوران( کد :61/762 )

گرگان محدوده سازمان آب
تجاری برای فروش
29 متر مربع
1,740,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/344 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
تجاری برای اجاره
220 متر مربع
100,000,000 رهن , 17,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/343 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
50 متر مربع
150,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/353 )

گرگان سازمان آب
تجاری برای اجاره
186 متر مربع
100,000,000 رهن , 17,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/353 )

گرگان میناگل
تجاری برای اجاره
270 متر مربع
100,000,000 رهن , 15,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

چهارراه گلها( کد :123/352 )

گرگان براصلی چهارراه گلها
تجاری برای اجاره
70 متر مربع
50,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

میدان کاخ( کد :122/352 )

گرگان بر اصلی میدان کاخ
تجاری برای اجاره
650 متر مربع
رهن , 75,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :63/761 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
تجاری برای فروش
42 متر مربع
4,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :121/352 )

گرگان گرگانپارس / خیابان شهریور
تجاری برای اجاره
300 متر مربع
150,000,000 رهن , 20,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

چاله باغ( کد :61/747 )

گرگان بر اصلی چاله باغ
تجاری برای فروش
125 متر مربع
3,750,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگانپارس( کد :122/348 )

گرگان گرگانپارس / خیابان شهریور
تجاری برای اجاره
116 متر مربع
30,000,000 رهن , 5,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :61/750 )

گرگان محدوده دادگاه انقلاب
تجاری برای فروش
58 متر مربع
2,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/749 )

گرگان صدا و سیما
تجاری برای فروش
35 متر مربع
1,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :62/749 )

گرگان محدوده سازمان آب
تجاری برای فروش
28 متر مربع
2,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جانبازان( کد :61/749 )

گرگان بلوار جانبازان
تجاری برای فروش
317 متر مربع
12,680,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :122/351 )

گرگان محدوده سید مسعود
تجاری برای اجاره
320 متر مربع
250,000,000 رهن , 50,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :61/725 )

گرگان محدوده کارواش
تجاری برای فروش
28 متر مربع
1,120,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :63/724 )

گرگان خیابان پارتیان
تجاری برای فروش
116 متر مربع
4,640,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :121/351 )

گرگان بر خیابان اصلی
تجاری برای اجاره
51 متر مربع
200,000,000 رهن , 10,000,000 اجاره
مشاهده جزئیات