املاک زمین

روستای زیارت( کد :93/164 )

گرگان کوی میدان
زمین برای فروش
213 متر مربع
2,130,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/110 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
550 متر مربع
5,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/108 )

گرگان محدوده سید مسعود
زمین برای فروش
1217 متر مربع
66,935,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
330 متر مربع
9,900,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
400 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/109 )

گرگان شهرک تالار
زمین برای فروش
200 متر مربع
0 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :91/163 )

گرگان روستای زیارت
زمین برای فروش
215 متر مربع
2,150,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _علی آباد( کد :72/108 )

گرگان گرگان _ علی آباد
زمین برای فروش
5200 متر مربع
10,400,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

جاده گرگان_علی آباد( کد :71/108 )

گرگان گرگان_علی آباد
زمین برای فروش
6500 متر مربع
3,250,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای توشن( کد :73/107 )

گرگان روستای توشن
زمین برای فروش
180 متر مربع
1,260,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای زیارت( کد :72/107 )

گرگان گاوخوسه
زمین برای فروش
125 متر مربع
275,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کمربندی( کد :71/107 )

گرگان کمربندی
زمین برای فروش
450 متر مربع
4,500,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

هزار پیچ( کد :73/106 )

گرگان هزارپیچ
زمین برای فروش
230 متر مربع
2,300,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بندگز( کد :72/106 )

گرگان بندرگز
زمین برای فروش
220 متر مربع
2,860,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ بندرگز( کد :73/105 )

گرگان جاده گرگان به بندرگز
زمین برای فروش
11000 متر مربع
2,200,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

سعد آباد( کد :71/106 )

گرگان سعدآباد
زمین برای فروش
1370 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

روستای شموشک( کد :72/105 )

گرگان روستای شموشک
زمین برای فروش
40000 متر مربع
14,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :73/104 )

گرگان براصلی بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
665 متر مربع
9,975,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/104 )

گرگان براصلی بلوار ناهارخوران
زمین برای فروش
420 متر مربع
30,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار جرجان( کد :73/103 )

گرگان خیابان جرجان
زمین برای فروش
1025 متر مربع
4,612,500,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :71/104 )

گرگان صدا و سیما
زمین برای فروش
640 متر مربع
11,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان_کردکوی( کد :72/103 )

گرگان روستای شموشک سفلی
زمین برای فروش
20000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان_کردکوی( کد :71/103 )

گرگان جاده قدیم گرگان_کردکوی
زمین برای فروش
40000 متر مربع
14,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :72/705 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
276 متر مربع
5,520,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

مریم آبادی( کد :72/102 )

گرگان مریم آباد
زمین برای فروش
7500 متر مربع
3,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

کوی ویلا( کد :71/702 )

گرگان کوی ویلا / تختی
زمین برای فروش
740 متر مربع
14,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان_کردکوی( کد :71/102 )

گرگان جاده گرگان_کردکوی
زمین برای فروش
2600 متر مربع
2,600,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :73/728 )

گرگان میناگل
زمین برای فروش
450 متر مربع
18,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار ناهارخوران( کد :72/728 )

گرگان محدوده باشگاه فرهنگیان
زمین برای فروش
580 متر مربع
29,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

بلوار صیاد شیرازی( کد :71/728 )

گرگان بعد از پیچ بلوار صیادشیرازی
زمین برای فروش
640 متر مربع
12,800,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

گرگان _ علی آباد( کد :73/727 )

گرگان بر جاده اصلی گرگان_علی آباد
زمین برای فروش
1000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات

شالیکوبی( کد :72/727 )

گرگان بر اصلی خیابان شالیکوبی
زمین برای فروش
6000 متر مربع
300,000,000,000 تومان
مشاهده جزئیات